Sir Graham WATSON Sir Graham WATSON
Sir Graham WATSON
Ühendkuningriik

Sünnikuupäev : , Rothesay (Scotland)

Seitsmes ametiaeg Graham WATSON

Fraktsioonid

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Liberal Democrats Party (Ühendkuningriik)

Esimees

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks

Liikmed

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Väliskomisjon
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioonide juhtide konverents
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Väliskomisjon

Asendusliige

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kalanduskomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Indoneesia Vabariigi vahelise laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamlepingu sõlmimise kohta seoses tagasivõtmisega seotud küsimustega

06-02-2014 AFET_AD(2014)526352 PE 526.352v02-00 AFET
Emilio MENÉNDEZ del VALLE

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

EU-funded project in Baia Mare (Romania) EN

26-03-2014 E-003737/2014 Komisjon

VP/HR - Tawergha EN

26-03-2014 E-003736/2014 Komisjon

ʽTelevision Without Frontiersʼ Directive EN

12-03-2014 E-002916/2014 Komisjon

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Üleeuroopalise linnapeade päeva väljakuulutamise kohta

16-01-2014 P7_DCL(2014)0006 Kehtivuse kaotanud
Oldřich VLASÁK Vladimír MAŇKA Jan OLBRYCHT Lambert van NISTELROOIJ Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID Peter SIMON Sir Graham WATSON Manfred WEBER Peter ŠŤASTNÝ Anna ZÁBORSKÁ Roberts ZĪLE
Algatatud : 16-01-2014
Tähtaeg : 16-04-2014
Allakirjutanute arv : 39 - 17-04-2014

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa projekti vastu olevate liikumiste natsionalismi, antisemitismi ja muude etnilise sallimatuse vormide oht

07-10-2013 P7_DCL(2013)0015 Kehtivuse kaotanud
Boris ZALA Elmar BROK Rebecca HARMS Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA Eduard KUKAN Olga SEHNALOVÁ Marek SIWIEC Hannu TAKKULA Indrek TARAND Sir Graham WATSON Cecilia WIKSTRÖM
Algatatud : 07-10-2013
Tähtaeg : 07-01-2014
Allakirjutanute arv : 150 - 08-01-2014

Kirjalik deklaratsioon: Noorte ja eakate eurooplaste aitamine töökoha leidmisel

05-05-2010 P7_DCL(2010)0039 Kehtivuse kaotanud
Corina CREȚU Daciana Octavia SÂRBU Sir Graham WATSON
Algatatud : 05-05-2010
Tähtaeg : 09-09-2010
Allakirjutanute arv : 81 - 09-09-2010

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.