Mathieu
GROSCH

Variraportöörina esitatud arvamus - Seitsmes ametiaeg Mathieu GROSCH

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Vahearuanne mitmeaastase finantsraamistiku 2014−2020 heakskiitmise menetluse positiivse lõpptulemuse saavutamise huvides

19-09-2012 TRAN_AD(2012)489425 PE 489.425v02-00 TRAN
Brian SIMPSON

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006

25-06-2012 TRAN_AD(2012)486053 PE 486.053v03-00 TRAN
Michael CRAMER

ARVAMUS 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitilised väljakutsed ja eelarvevahendid

26-01-2011 TRAN_AD(2011)452825 PE 452.825v02-00 TRAN
Brian SIMPSON