Mathieu
GROSCH

Raportöörina esitatud arvamus - Seitsmes ametiaeg Mathieu GROSCH

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem, seoses sellise rahvusvahelise kokkuleppe rakendamisega 2020. aastaks, mille alusel kohaldatakse rahvusvahelise lennunduse heitkoguste suhtes ühtset üleilmset turupõhist meedet

22-01-2014 TRAN_AD(2014)524529 PE 524.529v02-00 TRAN
Mathieu GROSCH

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ajutise erandi tegemise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem

19-02-2013 TRAN_AD(2013)502176 PE 502.176v02-00 TRAN
Mathieu GROSCH

ARVAMUS Euroopa Liidu 2009. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, III jagu – Komisjon

01-03-2011 TRAN_AD(2011)454405 PE 454.405v02-00 TRAN
Mathieu GROSCH