Joost
LAGENDIJK

Raportöörina esitatud arvamus - Kuues ametiaeg Joost LAGENDIJK

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus erakorralise finantsabi andmise kohta Kosovole

12-09-2006 AFET_AD(2006)374463 PE 374.463v02-00 AFET
Joost LAGENDIJK