Andrzej GRZYB Andrzej GRZYB
Andrzej GRZYB
Poola

Sünnikuupäev : , Siedlików

Seitsmes ametiaeg Andrzej GRZYB

Fraktsioonid

 • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Polskie Stronnictwo Ludowe (Poola)

Aseesimees

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Inimõiguste allkomisjon
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Inimõiguste allkomisjon

Liikmed

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Inimõiguste allkomisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Väliskomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon ELi–Ukraina parlamentaarses koostöökomisjonis
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Inimõiguste allkomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Väliskomisjon

Asendusliige

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – variraportöörina

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettevõtja sotsiaalne vastutus: ühiskonna huvide edendamine ning suund säästvale ja kaasavale taastumisele

05-12-2012 AFET_AD(2012)496506 PE 496.506v02-00 AFET
Andrzej GRZYB

ARVAMUS Ettevõtja sotsiaalne vastutus: usaldusväärne, läbipaistev ja vastutustundlik ettevõtlus ning jätkusuutlik majanduskasv

05-12-2012 AFET_AD(2012)496505 PE 496.505v02-00 AFET
Andrzej GRZYB

ARVAMUS Euroopa uus kaubanduspoliitika Euroopa 2020. aasta strateegia raames

28-04-2011 ITRE_AD(2011)458535 PE 458.535v02-00 ITRE
Andrzej GRZYB

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ seoses mittefinantsteabe ja mitmekesisust käsitleva teabe avalikustamisega suurte äriühingute ja kontsernide poolt

28-11-2013 AFET_AD(2013)516784 PE 516.784v02-00 AFET
Elmar BROK

ARVAMUS Energiatõhususe meetmete rakendamine ja mõju ühtekuuluvuspoliitika raames

04-06-2013 ITRE_AD(2013)508006 PE 508.006v02-00 ITRE
Miloslav RANSDORF

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse partnerluse rahastamisvahend koostööks kolmandate riikidega

26-06-2012 ITRE_AD(2012)485932 PE 485.932v03-00 ITRE
Niki TZAVELA

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Oswaldo Payá surmaga lõppenud autoõnnetuse uurimine

13-01-2014 P7_DCL(2014)0005 Kehtivuse kaotanud
Jarosław WAŁĘSA Hans-Peter MARTIN Francisco SOSA WAGNER Filip KACZMAREK Marek Józef GRÓBARCZYK Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA Andrzej GRZYB Angelika WERTHMANN Franco BONANINI Alejo VIDAL-QUADRAS
Algatatud : 13-01-2014
Tähtaeg : 13-04-2014
Allakirjutanute arv : 119 - 14-04-2014

Kirjalik deklaratsioon: Euroopas leiduvatest alternatiivsetest allikatest pärit gaasi kasutusvõimalus

06-09-2010 P7_DCL(2010)0067 Kehtivuse kaotanud
Andrzej GRZYB Bogdan Kazimierz MARCINKIEWICZ Marian-Jean MARINESCU Paul RÜBIG Alejo VIDAL-QUADRAS
Algatatud : 06-09-2010
Tähtaeg : 06-12-2010
Allakirjutanute arv : 125 - 06-12-2010

Kirjalik deklaratsioon: Poola kandideerimine 2014. aastal teist korda toimuvate noorte suveolümpiamängude korraldajaks Poznańis

11-11-2009 P7_DCL(2009)0061 Kehtivuse kaotanud
Filip KACZMAREK Andrzej GRZYB Marek SIWIEC Sidonia MAZUR Konrad SZYMAŃSKI
Algatatud : 11-11-2009
Tähtaeg : 25-02-2010
Allakirjutanute arv : 51 - 26-02-2010

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.