András GYÜRK András GYÜRK
András GYÜRK

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Ungari - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ungari)

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta András GYÜRK

Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised (A9-0124/2020 - José Gusmão) HU

10-07-2020

A négy iránymutatás Bizottság általi felülvizsgálatára irányuló javaslat különösen a környezeti fenntarthatóság dimenziójának előmozdítását javasolja egy erős szociális Európa jövőképe okán.
A négy módosított iránymutatás a tagállamok foglalkoztatáspolitikájáról az alábbi:
• a munkaerő-kereslet fellendítése,
• a munkaerő-kínálat javítása és a foglalkoztatáshoz, készségekhez, kompetenciákhoz való hozzáférés javítása,
• a munkaerőpiacok működésének és a társadalmi párbeszéd hatékonyságának javítása,
• az esélyegyenlőség és a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység elleni küzdelem
A tervezetből sikerült törölni a Stabilitási és Növekedési Paktum felülvizsgálatára, valamint az általános mentesülési záradék (General Escape Clause) aktiválásának az uniós fiskális szabályok általános felülvizsgálatával való összekapcsolására mutató hivatkozásokat. A végleges szövegben az esetleges ellentmondásos kérdésekben (a teljesen fizetett szülési és apasági szabadság, a nemek közötti egyenlőség index, mint az EU-szemeszter eszköze, a SURE mechanizmus alapján pénzügyi támogatást kapó vállalkozásokra vonatkozó szabályok, nevezetesen, hogy ezeket nem szabad adóparadicsomokban regisztrálni, az ingyenes egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés és a fizetett oktatási szabadság) részenkénti szavazás volt lehetséges.
A legellentmondásosabb kérdésben pedig, amely a viszontbiztosítási rendszerre vonatkozott, ellene szavaztam.
Mivel így lehetséges volt a néppárti irányvonal követése mellett saját véleményt is megfogalmazni szavazatommal, ezért a végszavazáskor támogattam az előterjesztést.

Kliiniliste uuringute tegemine geneetiliselt muundatud organisme sisaldavate või neist koosnevate inimravimitega, mis on ette nähtud koroonaviirushaiguse raviks või ennetamiseks, ning nenderavimite tarnimine (C9-0185/2020) HU

10-07-2020

A magyar Néppárti delegáció támogatja a rendelet elfogadását, hiszen a Covid19-járvány okozta válsághelyzetben a Covid19 kezelésére vagy megelőzésére szolgáló, géntechnológiával módosított szervezeteket tartalmazó vagy azokból álló gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatok felgyorsítása és a sürgősségi használat megkönnyítése rendkívül fontos. Fontosnak tartom, hogy a rendeletben biztosított derogáció tárgyában (koronavírus oltóanyag) és idejében (járványhelyzet fennállta) korlátozott.
Szavazatommal ezért támogattam a rendelet elfogadását a júliusi plenáris szavazás során.

Liidu terviklik poliitika rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks – komisjoni tegevuskava ja muud hiljutised arengud (B9-0207/2020) HU

10-07-2020

Az EU-ban a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni fellépés erősítése kulcsfontosságú. Aggályos azonban a felügyeleti funkciók új, EU-szintű intézményekre való áthelyezése. Új uniós felügyeleti szerv csak akkor indokolt, ha a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem hatékonyságát növeli, és a nemzeti hatóságok hatáskörét meghaladó, új feladatokat biztosítunk számára. A nagy pénzmosási botrányok történésekor még csak a harmadik irányelv volt hatályban. Azóta sok munkát elvégeztünk; nézzük meg tehát először, hogy a közelmúltban bevezetett jogszabályok miként működnek a gyakorlatban.
A határozat felszólítja azon tagállamokat, amelyek még nem jelentették be az Európai Ügyészséghez való csatlakozási szándékukat, hogy tegyék meg. Az EU Ügyészségének felállítása gyengíti a már létező, hasonló hatáskörrel rendelkező EU testületeket, mint például az Eurojust vagy az OLAF, amelyek az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények ellen lépnek fel. Az Európai Ügyészséghez, mint önálló intézményhez való csatlakozás Magyarország esetében az alaptörvénnyel való összhang kérdését is felveti, miután az abban rögzítettek szerint a magyar ügyészség az állam büntetőigényének kizárólagos érvényesítője. Magyarország nem az egyetlen tagállam, amely nem lépett be az EPPO-ba: négy másik ország sem tagja az intézménynek.
Ezen fenntartásaim ellenére úgy gondolom, hogy az EU pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni rendszerének továbbfejlesztése, a hatékony fellépés mindenképp fontos, ezért szavazatommal támogatom a parlamenti határozatot.

ELi rahvatervise strateegia pärast COVID-19 kriisi (RC-B9-0216/2020) HU

10-07-2020

A koronavírus alapjaiban változtatta meg az emberek életét és éppen ezért fontos, hogy járványügyi helyzet gyakori változása miatt az egészségügyi rendszerek meg tudjanak újulni és alkalmazkodjanak a megváltozott körülményekhez. A társadalmi, demográfiai és járványkezeléssel összefüggő problémák következtében a tagállamok ugyanolyan egészségfejlesztési és népegészségügyi kihívásokkal szembesülnek. Az EU Covid19 utáni időszakra szóló közegészségügyi stratégiája tartalmazza az új közegészségügyi stratégia létrehozására irányuló javaslatokat. A közegészségügy tagállami hatáskör és nem európai egészségügyi minimum-szolgáltatásra van szükség, hanem az Unió polgárainak maximális egészségvédelmére.
Az Unió azonban fontos szerepet játszik a közegészségügyi helyzet javításában, a betegségmegelőzésben és kezelésben, és az egészségügyi stratégiák tagállamok közötti harmonizációjában. Az Európai Unió a közös fellépést, a közösségi innovációs programok támogatását és a vakcinafejlesztés támogatását tartja a megoldás hatékony módjának, ezért szavazatommal támogattam az állásfoglalási indítvány elfogadását.

Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontroll – 2018. aasta aruanne (A9-0118/2020 - Bas Eickhout) HU

09-07-2020

Az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága, az Európai Beruházási Bank (EBB) 2018. évi tevékenységi jelentésére, illetve az EBB 2018. évi pénzügyi jelentésére és 2018. évi statisztikai jelentésére alapozva készítette el saját kezdeményezésű jelentését. A jelentés a Bank 2018. évi működésével és gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb kérdéseket vizsgálja. A plenáris szavazáson támogattam az éves jelentés elfogadását.

2018. aasta aruanne Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta (A9-0103/2020 - Joachim Kuhs) HU

09-07-2020

Az Európai Parlamentben elsősorban a Költségvetési Ellenőrző Bizottság foglalkozik a szabályosság, a hatékony forrásfelhasználás és a csalások elleni fellépés kérdéseivel. A szakbizottságban készült el az EU pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás elleni küzdelemről szóló 30. éves jelentés. A saját kezdeményezésű jelentés áttekinti a tagállamok közötti, valamint a tagállamok és a Bizottság közötti együttműködés kialakításában elért előrelépéseket, továbbá az uniós költségvetés védelme terén elért olyan eredményeket, amelyek az uniós intézmények és a nemzeti hatóságok együttes erőfeszítései nélkül nem valósulhatnának meg. A jelentést a plenáris szavazáson támogattam.

Määruse (EL) nr 1303/2013 muutmine seoses noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahenditega (A9-0111/2020 - Younous Omarjee) HU

08-07-2020

2020. május 25-én a Bizottság további javaslatot nyújtott be a közös rendelkezésekről szóló jelenlegi rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (IFK) 2019. évi finanszírozása tekintetében történő módosítása céljából.
Az IFK az ifjúsági garancia része, amely rendszer révén a tagállamok olyan intézkedéseket hajtanak végre, amelyek biztosítják, hogy a 25 év alatti fiatalok minőségi foglalkoztatásban, továbbképzésben, tanulószerződéses gyakorlati képzésben vegyenek részt, vagy gyakornoki munkát végezzenek az iskola befejezése vagy a munkanélkülivé válás után négy hónapon belül.
A költségvetési hatóságok a 2020-ra vonatkozó éves tárgyalások keretében úgy határoztak, hogy folyó árakon 28 333 334 EUR összeggel növelik az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára 2020-ra elkülönített előirányzatot, így a 2020. évi teljes összeg 145 millió EUR összegre emelkedik.
A közös rendelkezésekről szóló rendelet módosítására azért van szükség, mert az IFK-nak a rendelet szövegében (92. cikk (5) bekezdés) rögzített egyedi előirányzata van.
A Regionális Fejlesztési Bizottság ezért úgy határozott, hogy az egyszerűsített eljárást követi a közös rendelkezésekről szóló rendelet szövegének e minimális módosításához, az elnököt jelölve ki előadónak. Az előadó a javaslat gyors, módosítások nélküli elfogadását javasolta.
Tekintettel arra, hogy a fiatalok munkanélkülisége rendkívül fontos probléma, az előterjesztést támogattam a plenáris szavazás során.

ELi laste rahvusvaheline ja riigisisene röövimine Jaapanis (B9-0205/2020) HU

08-07-2020

Az állásfoglalás alapjául számos uniós polgár által benyújtott petíció szolgál. A peticiók benyújtói aggodalmuknak fejezik ki amiatt, hogy Japánban lakhellyel rendelkező gyermekeiknél nem tudják érvényesíteni a hozzáférési és látogatási jogukat. Az állásfoglalás felkéri a japán hatóságokat, hogy teljesítsék az 1980. évi Hágai Egyezményből és az Egyesült Nemzetek Szervezetének a gyermek jogairól szóló egyezményéből fakadó kötelezettségeiket, és tartsák tiszteletben a konzuli kapcsolatokról szóló bécsi egyezmény rendelkezéseit, hogy az EU állam képviselői teljesíteni tudják konzuli kötelezettségeiket állampolgárjaik irányába, különös tekintettel a gyermekek érdekeire és szüleik jogaira. Az állásfoglalás továbbá felszólítja a japán hatóságokat, hogy hajtsák végre a „hátrányos szülőknek” nyújtott beutazási és látogatási jogokkal kapcsolatos bírósági határozatokat, hogy az EU-ban élő szülők Japánban lakó gyermekeikkel érdemi kapcsolatot tarthassanak fenn.
A gyermekek jogellenes külföldre vitelét elitélem; mindkét szülőhöz való hozzáférésük jogát a gyermekek lelki és szellemi fejlődése szempontjából fontosnak tartom, ezért szavazatommal támogatom az állásfoglalási indítványt.

Intellektipuudega inimeste õigused COVID-19 kriisi ajal (B9-0204/2020) HU

08-07-2020

Az állásfoglalási indítvány alapja a 470/2020-as petíció, melyben az Inclusion Europe európai érdekvédelmi ernyőszervezet luxemburgi tagja felhívja a figyelmet az értelmi fogyatékossággal élő személyek és családtagjaik helyzetére az Európai Unióban a Covid19-válság idején. A koronavírus kapcsán bekövetkezett zárolás rámutat az értelmi fogyatékossággal élők és családjaik nehézségeire, a folyamatos szegregációra és diszkriminációra, különös tekintettel az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés kapcsán.
Ami az azonnali egészségügyi reakciót illeti, az EU-nak biztosítania kell, hogy az összeegyeztethető legyen az EU Alapjogi Chartájával és a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel. Külön üdvözlendő, hogy az állásfoglalási indítvány, előre tekintő módon, általánosan beszél minden fogyatékossággal élő helyzetéről, és nem csak egy jövőbeni egészségügyi járványhelyzetre, hanem más humanitárius és természeti katasztrófa helyzetre is kiterjeszti az állásfoglalás hatáskörét. Továbbá felhívja a Bizottság figyelmét a digitális technológiákban rejlő lehetőségekre és a megfelelő pénzügyi megoldások megtalálására is.
Az állásfoglalási indítvány célja megoldási javaslatokat tenni annak érdekében, hogy soha többé ne fordulhasson elő, hogy valakit egy hasonló vész- vagy katasztrófahelyzetben fogyatékossága miatt érjen hátrányos megkülönböztetés az élet bármely területén, ezért szavazatommal támogatom ezt a kezdeményezést.

Idapartnerlus 2020. aasta juuni tippkohtumise eel (A9-0112/2020 - Petras Auštrevičius) HU

19-06-2020

A keleti partnerség kiemelten fontos az Európai Uniónak. Ezért érdemi lépéseket kell tennie az EU-nak, hogy fenntartsa a keleti partnerségben érintett hat ország európai integrációs reformok iránti elkötelezettségét, ambiciózus ütemét, ösztönözze a demokrácia erősítését, a jogállamiság, az alapvető emberi és kisebbségi jogok tiszteletben tartását, a nemzetközi normákkal és joganyaggal összhangban.
A jelentés szövegébe a nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozó javaslatainkat is befogadták, amelyek arra szólítják fel a keleti partnerországokat, hogy a választási jogszabályaik módosítása során teremtsenek egyenlő lehetőségeket valamennyi etnikai és nemzeti kisebbség képviseletére, továbbá biztosítsák az anyanyelven való tájékoztatáshoz és véleménynyilvánításhoz való jogokat, lépjenek fel az etnikai és nyelvi alapú gyűlöletbeszéd és megkülönböztetés minden formája ellen, és az etnikai és nemzeti kisebbségeket célzó álhírek és félretájékoztatás ellen. Ez kiemelten fontos a kárpátaljai magyarok szempontjából, hogy Ukrajna a reformfolyamatok végrehajtása során ne szűkítse a nemzeti kisebbségek, így a magyar közösség megszerzett jogait, egyenlő lehetőségeket biztosítson számukra a nyelvhasználat, érdekképviselet terén. Bár a jelentés bizonyos részeivel nem értek egyet, a fent nevezett okok miatt szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg