• Marian   HARKIN  

Marian HARKIN : Variraportöörina esitatud arvamus - Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa Liidu põhiõiguste harta rakendamise kohta ELi institutsioonilises raamistikus  
- EMPL_AD(2018)623700 -  
-
EMPL 
ARVAMUS sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtete põhikirja kohta  
- EMPL_AD(2018)615243 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- EMPL_AD(2018)612087 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- EMPL_AD(2018)612088 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- EMPL_AD(2018)612089 -  
-
EMPL 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Euroopa solidaarsuskorpuse õigusraamistik ning muudetakse määrusi (EL) nr 1288/2013, (EL) nr 1293/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013 ja otsust nr 1313/2013/EL  
- EMPL_AD(2018)612191 -  
-
EMPL 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv määrusega ... [Euroopa teenuste e-kaardi määrus] kasutusele võetud Euroopa teenuste e-kaardi õigus- ja tegevusraamistiku kohta  
- ECON_AD(2017)610734 -  
-
ECON 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve projekti kohta  
- EMPL_AD(2017)607885 -  
-
EMPL 
ARVAMUS volituse kohta 2018. aasta eelarve projekti käsitlevateks kolmepoolseteks läbirääkimisteks  
- EMPL_AD(2017)602924 -  
-
EMPL 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega  
- EMPL_AD(2017)594023 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Euroopa jagamismajanduse tegevuskava kohta  
- EMPL_AD(2017)592420 -  
-
EMPL 
ARVAMUS ELi rõivasektori juhtalgatuse kohta  
- EMPL_AD(2017)593891 -  
-
EMPL 
ARVAMUS kalavarude seisundi ja kalandussektori sotsiaalmajandusliku olukorra kohta Vahemerel  
- EMPL_AD(2016)585527 -  
-
EMPL 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse siseveelaevanduse valdkonna kutsekvalifikatsioonide tunnustamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/50/EÜ ja nõukogu direktiiv 91/672/EMÜ  
- EMPL_AD(2016)585569 -  
-
EMPL 
ARVAMUS väikeste transpordiettevõtete uute võimaluste ja koostööl põhinevate ärimudelite kohta  
- EMPL_AD(2016)583967 -  
-
EMPL 
ARVAMUS postiteenuste direktiivi kohaldamise aruande kohta  
- EMPL_AD(2016)580673 -  
-
EMPL 
ARVAMUS mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) valimistejärgse läbivaatamise ettevalmistamise ja Euroopa Parlamendi tähelepanekute kohta enne komisjoni ettepaneku valmimist  
- EMPL_AD(2016)578678 -  
-
EMPL 
ARVAMUS teemal „Kuidas saab ühine põllumajanduspoliitika luua töökohti maapiirkondades?“  
- EMPL_AD(2016)577059 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid  
- EMPL_AD(2016)571661 -  
-
EMPL 
ARVAMUS uute territoriaalsete arengu vahendite kohta ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020: integreeritud territoriaalsed investeeringud ning kogukonna juhitud kohalik areng  
- EMPL_AD(2016)571602 -  
-
EMPL