Béla
GLATTFELDER

Raportöörina esitatud arvamus - Seitsmes ametiaeg Béla GLATTFELDER

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta ning direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta

21-06-2013 AGRI_AD(2013)508068 PE 508.068v02-00 AGRI
Béla GLATTFELDER

ARVAMUS Tegevuskava üleminekuks konkurentsivõimelisele vähem süsihappegaasi tootvale majandusele aastaks 2050

18-10-2011 AGRI_AD(2011)467262 PE 467.262v02-00 AGRI
Béla GLATTFELDER