Iratxe GARCÍA PÉREZ Iratxe GARCÍA PÉREZ
Iratxe GARCÍA PÉREZ

Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

Esimees

Hispaania - Partido Socialista Obrero Español (Hispaania)

Sünnikuupäev : , Baracaldo

Kuues ametiaeg Iratxe GARCÍA PÉREZ

Fraktsioonid

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partido Socialista Obrero Español (Hispaania)

Liikmed

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Regionaalarengukomisjon
 • 15-09-2004 / 27-10-2004 : Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga (k.a Liibüa) suhtlemiseks
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioon Euroopa — Vahemere piirkonna parlamentaarses assamblees
 • 28-10-2004 / 31-12-2006 : Delegatsioon ELi-Bulgaaria parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 28-10-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioon ELi-Endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Regionaalarengukomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Regionaalarengukomisjon
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga (k.a Liibüa) suhtlemiseks

Asendusliige

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 15-09-2004 / 14-03-2007 : Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

all-activities

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Roheline raamat üleeuroopalise transpordivõrgu tulevase poliitika kohta

13-02-2009 REGI_AD(2009)418034 PE 418.034v02-00 REGI
Iratxe GARCÍA PÉREZ

ARVAMUS Euroopa ühine sisserändepoliitika: põhimõtted, meetmed ja vahendid

12-02-2009 FEMM_AD(2009)418283 PE 418.283v02-00 FEMM
Iratxe GARCÍA PÉREZ

ARVAMUS Veepuuduse ja põua probleem Euroopa Liidus

02-06-2008 REGI_AD(2008)404481 PE 404.481v02-00 REGI
Iratxe GARCÍA PÉREZ

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kohalolijate nimekiri

Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg