Iratxe GARCÍA PÉREZ Iratxe GARCÍA PÉREZ
Iratxe GARCÍA PÉREZ

Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

Esimees

Hispaania - Partido Socialista Obrero Español (Hispaania)

Sünnikuupäev : , Baracaldo

Seitsmes ametiaeg Iratxe GARCÍA PÉREZ

Fraktsioonid

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Hispaania)

Liikmed

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Asendusliige

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Regionaalarengukomisjon
 • 16-09-2009 / 06-10-2009 : Delegatsioon ELi–Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 07-10-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks
 • 07-10-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 24-06-2010 / 30-06-2011 : 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Regionaalarengukomisjon

all-activities

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa Liidu 2009. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

01-02-2011 FEMM_AD(2011)452868 PE 452.868v02-00 FEMM
Iratxe GARCÍA PÉREZ

ARVAMUS Volituse projekt 2011. aasta eelarveprojekti lepitusmenetluseks enne esimest lugemist

05-05-2010 FEMM_AD(2010)441134 PE 441.134v02-00 FEMM
Iratxe GARCÍA PÉREZ

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Tagasisaatmise korraldus: koostöö kolmandate riikidega, lepingute tulemuslik rakendamine ja tagasisaatmisdirektiivi rakendamine praktikas

17-12-2013 FEMM_AD(2013)522800 PE 522.800v02-00 FEMM
Rosa ESTARÀS FERRAGUT

ARVAMUS Stockholmi programmi vahekokkuvõte

03-10-2013 FEMM_AD(2013)514633 PE 514.633v02-00 FEMM
Sirpa PIETIKÄINEN

ARVAMUS Inimõiguste olukord Saheli piirkonnas

04-09-2013 FEMM_AD(2013)513183 PE 513.183v02-00 FEMM
Mariya GABRIEL

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Veini lisamine UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja

20-05-2013 P7_DCL(2013)0009 Kehtivuse kaotanud
Esther HERRANZ GARCÍA Pilar AYUSO Michel DANTIN Joseph DAUL Paolo DE CASTRO Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Iratxe GARCÍA PÉREZ Elisabeth JEGGLE Ana Maria MIRANDA PAZ Giancarlo SCOTTÀ Czesław Adam SIEKIERSKI Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS Maria do Céu PATRÃO NEVES Nuno MELO Luis Manuel CAPOULAS SANTOS
Algatatud : 20-05-2013
Tähtaeg : 20-08-2013
Allakirjutanute arv : 132 - 20-08-2013

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg