Anneli
JÄÄTTEENMÄKI

Variraportöörina esitatud arvamus - Seitsmes ametiaeg Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: üldeelarve – Euroopa välisteenistus

11-02-2014 AFET_AD(2014)524544 PE 524.544v02-00 AFET
María MUÑIZ DE URQUIZA

ARVAMUS Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

11-02-2014 AFET_AD(2014)524543 PE 524.543v02-00 AFET
María MUÑIZ DE URQUIZA

ARVAMUS Nõukogu otsuse eelnõu, millega volitatakse liikmesriike ratifitseerima Euroopa Liidu huvides relvakaubanduslepingut

16-01-2014 AFET_AD(2014)523065 PE 523.065v02-00 AFET
Krzysztof LISEK

ARVAMUS 2010. aasta aruanne ELi kodakondsuse kohta – ELi kodanikuõiguste teostamist piiravate takistuste kõrvaldamine

08-12-2011 AFCO_AD(2011)472270 PE 472.270v03-00 AFCO
Zita GURMAI

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Galileo programmil põhineva satelliitraadionavigatsioonisüsteemi kaudu pakutava avalikule reguleeritud teenusele juurdepääsu võimaldamise korda

22-03-2011 AFET_AD(2011)456623 PE 456.623v04-00 AFET
Maria Eleni KOPPA

ARVAMUS Parlamendi seisukoht nõukogu muudetud 2011. aasta eelarve projekti kohta – kõik jaod

13-09-2010 AFET_AD(2010)445946 PE 445.946v03-00 AFET
José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbi viidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes

23-06-2010 AFET_AD(2010)441196 PE 441.196v02-00 AFET
Gabriele ALBERTINI

ARVAMUS Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia ja makroregioonide osa tulevases ühtekuuluvuspoliitikas

08-04-2010 AFET_AD(2010)439837 PE 439.837v02-00 AFET
Adam BIELAN