Anneli
JÄÄTTEENMÄKI

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul (A8-0245/2018 - Axel Voss) FI

26-03-2019

Äänestin tekijänoikeusdirektiivin puolesta.
Direktiivi edistää tekijöiden mahdollisuuksia neuvotella töidensä hyödyntämisestä ja niistä kertyvien tuottojen oikeudenmukaisemmasta jakamisesta tekijöiden ja verkkoalustojen kesken. Tällä hetkellä suuret verkkoalustat saavat kaupallisen hyödyn muiden tekemästä luovasta työstä. Direktiivillä puututaan vain teosten hyödyntämiseen kaupallisessa tarkoituksessa.
Luovan alan tekijät ansaitsevat oikeudenmukaisen korvauksen työstään.

Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) FI

16-01-2019

Äänestin esitykseen sisältyvää lapsitakuuta vastaan. Esityksen 5,9 miljardia euroa ei riitä alkuunkaan näiden palvelujen tuottamiseen eri jäsenvaltioissa. Lapsitakuun yhteydessä usein mainitut koulutus, lasten päivähoito, asumisasiat ja ravinto ovat perustavanlaatuisia lapsen hyvän elämän edellytyksiä ja niitä tulee edistää. Nämä asiat kuuluvat kuitenkin jäsenvaltioiden päätösvaltaan. Jäsenvaltioiden tulee itse varata riittävät varat lasten yhtenäisten mahdollisuuksien turvaamiseen. Vastuuta ei pidä yrittää siirtää EU:lle.

Uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) FI

03-10-2018

Pienemmät päästöt merkitsevät parempaa ilmanlaatua ja parempi ilmanlaatu on meidän kaikkien etumme. Puhdas ilma kuuluu kaikille. Autonvalmistajien on osallistuttava ilmastotalkoisiin yhtä lailla kuin muidenkin teollisuusalojen.
Ilmasto- ja ilmanlaatuvaikutukset ovat merkittävin syy pienentää autojen päästöjä, mutta lisäksi on tärkeää, että eurooppalaisen autoteollisuuden kilpailukyky paranee. Esimerkiksi Kiinan panostukset sähköautoiluun ja akkuteollisuuteen etenevät suurin harppauksin. Meidän on pysyttävä kilpailussa mukana.
Olisin toivonut vielä kunnianhimoisempia päästörajoja uusille automalleille, mutta parlamentin hyväksymä kanta on selkeä parannus komission esitykseen. On tärkeää, että päästörajojen ohjausvaikutus vähentää polttoaineen kulutusta ja yksityisautoilijan autonpitokustannukset kevenevät.

Euratomi programm, millega täiendatakse raamprogrammi „Horisont 2020“ (A8-0258/2018 - Rebecca Harms) FI

11-09-2018

Äänestin ydinvoima-alan tutkimuksen puolesta. Kysymys on tutkimuksesta ja tutkimuksen vapaudesta.
Päätös ydinvoiman käytöstä on erillinen asia. Päätökset tehdään jokaisessa jäsenmaassa itsenäisesti. Suhtaudun kielteisesti ydinvoimaan.
Olen tyytyväinen siitä, että Suomessa ydinjätehuolto hoidetaan vastuullisesti. Loppusijoitusvarat kerätään jo tuotantovaiheessa osana sähkön hintaa ja loppusijoitusluolasto Olkiluodossa valmistuu suunnitelmien mukaisesti 2020-luvulla.
Vaikka uusia ydinvoimaloita ei rakennettaisikaan, jokainen ydinvoimamaa joutuu ratkaisemaan loppusijoituksen haasteet. Suomella on paljon annettavaa tähän.
Kannatan ITER-hanketta. Fuusiovoiman valjastaminen energiantuotantoon on vielä hyvin kaukana, mutta onnistuessaan hanke olisi valtava edistysaskel puhtaan energian tuotantoon ja osa ratkaisua ilmastonmuutoksen torjuntaan. Hankkeessa saadaan joka tapauksessa valtava määrä kansainvälistä tutkimustietoa fuusioenergiasta.

Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) FI

04-07-2018

Äänestin kuljettajien parempien työolojen ja nykyistä parempien yhteisten eurooppalaisten sääntöjen puolesta. Liikennevaliokunnassa neuvoteltu kompromissi olisi ollut toimiva kokonaisuus, joka olisi ottanut tasapuolisesti huomioon eri osapuolten intressit.
Lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi sopii erittäin huonosti kansainvälisen maantieliikenteen sääntelyyn, koska kuljettajat työskentelevät jatkuvasti useissa eri jäsenmaissa. Toivon, että jatkoneuvotteluissa valiokunnan tekemä mittava pohjatyö tulee huomioitua ja että pääsemme aikanaan äänestämään hyvästä kompromissista.

Kliimadiplomaatia (A8-0221/2018 - Arne Lietz, Jo Leinen) FI

03-07-2018

Ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä kuten kuivuutta, tulvia ja rankkasateita. Se uhkaa ihmisten elinkeinoja ja kasvattaa väkivaltaisten konfliktien synnyn riskiä. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat myös merkittävä taustatekijä muuttoliikkeelle. Näistä syistä äänestin ilmastodiplomatiamietinnön puolesta.
Ilmastopakolaisuus on kasvava ilmiö. Siksi sille on luotava YK:n puitteissa yleisesti hyväksytty määritelmä. Emme voi sulkea silmiämme.
Ilmastopolitiikkaa ei saa rajata omaksi alakseen vailla vuorovaikutusta muiden alojen kanssa. Sen täytyy näkyä vahvasti erityisesti unionin ulkopolitiikassa ja suhteissa muuhun maailmaan.
EU:n ilmasto-, ulko-, maahanmuutto-, energia- ja kauppapolitiikkojen on kuljettava linjassa kohti samoja tavoitteita, kohti vähähiilistä, vaurasta ja turvallista tulevaisuutta. Muuten tuhlaamme voimavaroja toinen toisensa tyhjiksi tekeviin toimenpiteisiin.

Loomkatsete üldise keelu kehtestamine kosmeetikatööstuses (B8-0217/2018) FI

03-05-2018

Eurooppa on maailman suurin kosmeettisten valmisteiden markkina-alue, ja kosmetiikka-ala on merkittävä työllistäjä. EU:lla on suuri vastuu suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä sekä edistää eläinten hyvinvointia. Se kuuluu EU:n arvoihin.
Eläinkokeet valmiiden kosmeettisten valmisteiden ja kosmeettisten ainesosien osalta ovat olleet jo vuosia kiellettyjä EU:ssa. Näin pitää tietysti ollakin. Kosmetiikkasektori Euroopassa on eläinkoekiellosta huolimatta menestyvä.
Yhä edelleen noin 80 prosenttia maailman maista kuitenkin sallii eläinkokeet kosmetiikka-alalla. EU:n on toimittava vahvemmin ja aktiivisemmin saadakseen aikaan kosmetiikkaa koskeva yleinen eläinkoekielto. Eläinten ei saa antaa kärsiä ihmisten turhamaisuuden vuoksi.
Ulkosuhteissaan EU:n on edistettävä korkeampia eläinten hyvinvointia koskevia standardeja. Tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien alalla. Sekä EU:n että jäsenmaiden pitää pyrkiä päättäväisesti muodostamaan vahva ja laaja yhteenliittymä tukemaan yleistä eläinkoekieltoa kosmeettisten valmisteiden alalla. Aihe on nostettava keskustelupöydille sekä kahdenvälisissä neuvotteluissa että YK:ssa.

Bologna protsessi rakendamine – ülevaade ja järelmeetmed (B8-0190/2018) FI

19-04-2018

Laadukas ja kaikkien saatavilla oleva koulutus on yksi toimivan yhteiskunnan peruspilareista.
Bolognan prosessin tarkoituksena on edistää ympäri Eurooppaa toimivaa korkeakoulutusaluetta.
Eri maiden korkeakoulujärjestelmien vaatimusten yhdenmukaistaminen on tärkeää koulutuksen houkuttelevuuden, paremman työllisyyden ja eurooppalaisen koulutuksen kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta.
Opiskelijoiden liikkuvuuden lisääminen ja yhteiset tutkintotodistukset ovat Bolognan prosessin suurimpia saavutuksia.
Bolognan prosessi helpottaa merkittävästi opiskelijoiden mahdollisuutta kansainvälistyä opintojen aikana ja vaikuttaa myönteisesti mahdollisuuksiin työskennellä eri maissa valmistumisen jälkeen.
Tulevaisuudessa on kiinnitettävä enemmän huomiota Bolognan prosessin tasapuolisempaan toteuttamiseen eri alueilla. Bolognan prosessia on edelleen hyödyllistä ja tarpeellista jatkaa.

Maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevate kasvuhoonegaaside heidete ja nende gaaside sidumise lisamine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku (A8-0262/2017 - Norbert Lins) FI

17-04-2018

Olen huojentunut siitä, että lopullinen LULUCF-asetus ottaa huomioon Suomen kaltaisten metsäisten maiden korkean hiilensidontakyvyn.
On reilua, että kansallisten hiilinielujen perusteella voi saada joustoja muista päästövähennysvelvoitteista, kunhan Pariisin sopimuksen vaatimukset täyttyvät. Jäsenmaiden kohtelu on nyt alkuperäistä esitystä oikeudenmukaisempi, kun tulevaa metsien käyttöä ei sidota menneeseen metsähakkuiden tasoon.
Panostukset biotalouteen ja fossiilisten raaka-aineiden käytön vähentäminen ja korvaaminen eri aloilla ovat mahdollisia vain, kun voimme käyttää uusiutuvia raaka-aineitamme. Tämän pitää tietysti tapahtua kestävästi.

Hoonete energiatõhusus (A8-0314/2017 - Bendt Bendtsen) FI

17-04-2018

Olen tyytyväinen, että rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muutos sai nyt lopullisen hyväksynnän.
Rakennusten energiankulutuksen vähentäminen on tärkeää ilmastonmuutoksen hillinnässä. Uusiutuvien energialähteiden saaminen osaksi rakennuskantaamme luo työtä ja toimeentuloa.
Kun energiaremonttien yhteydessä tarkastelemme rakennuksia kokonaisuuksina, voimme samalla parantaa sisäilmaa.
Kaikilla pitää olla mahdollisuus terveelliseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

Euroopa Ravimiameti asukoht (A8-0063/2018 - Giovanni La Via) FI

15-03-2018

Olen tyytyväinen, että parlamentti tukee neuvoston valitsemaa Amsterdamia Euroopan lääkeviraston sijoituspaikkana. Nyt Hollannin on pidettävä huolta siitä, että muutto uusiin tiloihin on sujuva ja lääkeviraston tärkeä toiminta muun muassa mikronilääkeresistenssin osalta voi jatkua mahdollisimman häiriöttömästi.
Parlamentin, neuvoston ja komission välisellä yhteisellä julkilausumalla luotu käytäntö, jonka myötä neuvosto saa yksinoikeuden päättää EU:n erillisvirastojen toimipaikkojen valinnasta, on purettava. Toimipaikkojen valinta täytyy tuoda tavallisen lainsäätämisjärjestyksen piiriin, jossa parlamentti on neuvoston ohella toinen lainsäätäjä.

Äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas (A8-0051/2018 - Alain Lamassoure) FI

15-03-2018

Äänestin tiukan verovalvonnan puolesta. Veropakoiluun puuttuminen on ennen kaikkea tahdon asia. Pelkästään voitonsiirtojen vuoksi EU-maiden vuosittain menettämät verotulot ovat 50–90 miljardia euroa. Jos mukaan lasketaan erilaiset verojärjestelyt ja verojen keräämisen tehottomuudet, summa nousee varovaisestikin arvioiden 160–190 miljardiin euroon.
Suurimmat monikansalliset yritykset maksavat vähemmän veroja kuin vuosikymmen sitten. Vuodesta 2000 niiden maksamat verot ovat vähentyneet kolmanneksella. Ne voivat siirtää voittonsa kevyen verotuksen piiriin pois kotimaastaan.
EU-maatkin kilpailevat alhaisen yritysverotuksen avulla. Muuta verotusta on nostettava muun muassa kasvavien terveydenhuoltomenojen kattamiseksi. Tämä ei ole oikein. En hyväksy monikansallisten yritysten vapaamatkustamista.

Euroopa puuetega inimeste strateegia elluviimine (A8-0339/2017 - Helga Stevens) FI

30-11-2017

Äänestin mietinnön puolesta, ja haluan kiinnittää erityistä huomiota palvelujen järjestämiseen vammaisille.
Minulla on ajankohtainen huoli vammaisten asumispalveluista, joiden erityispiirteet tulee ottaa täysimääräisesti huomioon sovellettaessa hankintalakia.
Jokaisella on oikeus turvalliseen kotiin ja ympäristöön. Jatkuva palveluntarjoajien vaihtuminen on hyvin haitallista.
Vammaisille suunnattu välttämätön tuki ja apu tulee rajata hankintalain kilpailuttamisen ulkopuolelle.

Kodanikuühiskonna tegutsemisruumi ahenemise probleemiga tegelemine arengumaades (A8-0283/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) FI

03-10-2017

Olen erittäin pettynyt, että ihmisoikeudet eivät saaneet arvoistaan kohtelua äänestettäessä due diligencestä. EU on demokraattinen arvoyhteisö, jonka perusarvojen tulisi näkyä lainsäädännössä.
Olisi kohtuullista, että yritysten olisi kolmansissa maissa toimittava samojen arvojen ja käytäntöjen mukaisesti kuin EU-alueella toimiessaan. Jatkuvan arvojen julistamisen sijaan arvojen tulisi näkyä käytännön tasolla. Vaadimme aivan samaa esimerkiksi EU:n ympäristölainsäädännössä. Nyt tämä tilaisuus menetettiin.

Heite kulutõhus vähendamine ja süsinikdioksiidiheite vähendamist toetavad investeeringud (A8-0003/2017) FI

15-02-2017

Olemme sitoutuneet kasvihuonekaasupäästöjen merkittävään vähentämiseen. Poliittinen tahto on asiassa hyvin selkeä.
Nyt on tekojen aika. Päästökauppajärjestelmä on EU:n ilmastopolitiikan tärkein yksittäinen työkalu. Sen tulee kannustaa nykyistä tehokkaammin voimalaitoksia, teollisuutta ja lentoliikennettä vähähiilisten teknologioiden kehittämiseen, jotta voimme saavuttaa asetetut päästövähennystavoitteet.
Päästökaupan ensisijainen tarkoitus on hillitä ihmisen toiminnasta aiheutuvaa ilmastonmuutosta. Mutta ilmastotoimien sivuvaikutuksena saamme myös puhtaammista ja energiatehokkaammista teknologioista syntyvää talouskasvua Eurooppaan. Vähähiiliseen talouteen siirtyminen on väistämätöntä ja välttämätöntä. Edelläkävijät palkitaan. Meidän vastuullamme on luoda kestävä pohja jälkipolvien hyvinvoinnille.
Iloitsen siitä, että parlamentin mietintö pyrkii korjaamaan nykyisen järjestelmän heikot kannustimet päästöjen vähentämiseksi. Päästöoikeuksien määrää vähennetään ja ilmaisia päästöoikeuksia kohdennetaan tarkemmin niille aloille, joiden tekniset mahdollisuudet päästöjen vähentämiseksi ovat rajalliset ja jotka ovat hiilivuodon uhan alla. Päästöjen vähentämisen pitää tapahtua ripeästi, mutta myös taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.
Velanottomme tulevilta sukupolvilta erääntyy pian maksettavaksi. Olemme Pariisin ilmastosopimuksessa sitoutuneet hillitsemään ilmaston lämpenemisen korkeintaan kahteen celsiusasteeseen esiteollisesta ajasta. Mikäli tavoitteena on kunnianhimoisempi lämpenemisen pysäyttäminen yhteen ja puoleen celsiusasteeseen, päästöjen pysyessä nykytasolla ylitämme tuon rajan viiden vuoden kuluttua.
Nyt on käytävä toimeen.