Anneli JÄÄTTEENMÄKI Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Soome

Sünnikuupäev : , Lapua

Kuues ametiaeg Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Fraktsioonid

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Suomen Keskusta (Soome)

Aseesimees

 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Põhiseaduskomisjon

Liikmed

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

Asendusliige

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Kaitse- ja julgeoleku allkomisjon
 • 30-07-2004 / 14-01-2007 : Välisasjade komisjon
 • 13-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 28-11-2006 / 13-07-2009 : Delegatsioon Euroopa — Vahemere piirkonna parlamentaarses assamblees
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Välisasjade komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kaitse- ja julgeoleku allkomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Väliskomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kaitse ja julgeoleku allkomisjon
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Kliimamuutuste ajutine komisjon

all-activities

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (uuesti sõnastamine)

26-01-2009 AFCO_AD(2009)414178 PE 414.178v02-00 AFCO
Anneli JÄÄTTEENMÄKI

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiive 90/385/EMÜ ja 93/42/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ meditsiiniseadmete direktiivide läbivaatamise osas

18-09-2006 IMCO_AD(2006)376323 PE 376.323v02-00 IMCO
Anneli JÄÄTTEENMÄKI

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus põhipädevuste kohta elukestvas õppes

05-05-2006 FEMM_AD(2006)371748 PE 371.748v02-00 FEMM
Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kohalolijate nimekiri

Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.