Anneli JÄÄTTEENMÄKI Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Soome

Sünnikuupäev : , Lapua

Kaheksanda koosseisu ametiaeg Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Fraktsioonid

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Suomen Keskusta (Soome)

Asepresident

 • 20-05-2015 / 17-01-2017 : Euroopa Parlament

Liikmed

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks
 • 20-05-2015 / 16-01-2017 : Euroopa Parlamendi juhatus
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees

Asendusliige

 • 01-07-2014 / 12-10-2015 : Väliskomisjon
 • 01-07-2014 / 12-10-2015 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Eelarvekomisjon
 • 14-07-2014 / 12-10-2015 : Delegatsioon NATO parlamentaarse assambleega suhtlemiseks
 • 28-10-2015 / 01-07-2019 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Eelarvekomisjon

Parlamendi põhitegevus

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse keskkonna- ja kliimameetmete programm (LIFE) ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1293/2013

06-11-2018 BUDG_AD(2018)625571 PE625.571v02-00 BUDG
Anneli JÄÄTTEENMÄKI

ARVAMUS järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes võetavate parlamendi seisukohtade ettevalmistamise kohta

26-01-2018 ENVI_AD(2018)612219 PE612.219v02-00 ENVI
Anneli JÄÄTTEENMÄKI

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta

25-09-2017 ENVI_AD(2017)603103 PE603.103v04-00 ENVI
Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627683 PE627.683v02-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

ARVAMUS Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627699 PE627.699v02-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

ARVAMUS Euroopa Keskkonnaameti (EEA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627702 PE627.702v02-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

Suuliselt vastatavad küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Põhjalikumad arupärimised

Põhjalikumaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi koos aruteluga võivad Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 139 ja III lisa

Parlamendi muu tegevus

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul (A8-0245/2018 - Axel Voss) FI

26-03-2019

Äänestin tekijänoikeusdirektiivin puolesta.
Direktiivi edistää tekijöiden mahdollisuuksia neuvotella töidensä hyödyntämisestä ja niistä kertyvien tuottojen oikeudenmukaisemmasta jakamisesta tekijöiden ja verkkoalustojen kesken. Tällä hetkellä suuret verkkoalustat saavat kaupallisen hyödyn muiden tekemästä luovasta työstä. Direktiivillä puututaan vain teosten hyödyntämiseen kaupallisessa tarkoituksessa.
Luovan alan tekijät ansaitsevat oikeudenmukaisen korvauksen työstään.

Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) FI

16-01-2019

Äänestin esitykseen sisältyvää lapsitakuuta vastaan. Esityksen 5,9 miljardia euroa ei riitä alkuunkaan näiden palvelujen tuottamiseen eri jäsenvaltioissa. Lapsitakuun yhteydessä usein mainitut koulutus, lasten päivähoito, asumisasiat ja ravinto ovat perustavanlaatuisia lapsen hyvän elämän edellytyksiä ja niitä tulee edistää. Nämä asiat kuuluvat kuitenkin jäsenvaltioiden päätösvaltaan. Jäsenvaltioiden tulee itse varata riittävät varat lasten yhtenäisten mahdollisuuksien turvaamiseen. Vastuuta ei pidä yrittää siirtää EU:lle.

Uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) FI

03-10-2018

Pienemmät päästöt merkitsevät parempaa ilmanlaatua ja parempi ilmanlaatu on meidän kaikkien etumme. Puhdas ilma kuuluu kaikille. Autonvalmistajien on osallistuttava ilmastotalkoisiin yhtä lailla kuin muidenkin teollisuusalojen.
Ilmasto- ja ilmanlaatuvaikutukset ovat merkittävin syy pienentää autojen päästöjä, mutta lisäksi on tärkeää, että eurooppalaisen autoteollisuuden kilpailukyky paranee. Esimerkiksi Kiinan panostukset sähköautoiluun ja akkuteollisuuteen etenevät suurin harppauksin. Meidän on pysyttävä kilpailussa mukana.
Olisin toivonut vielä kunnianhimoisempia päästörajoja uusille automalleille, mutta parlamentin hyväksymä kanta on selkeä parannus komission esitykseen. On tärkeää, että päästörajojen ohjausvaikutus vähentää polttoaineen kulutusta ja yksityisautoilijan autonpitokustannukset kevenevät.

Kirjalikult vastatavad küsimused

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa meega hommikusöögi ja ülemaailmse mesilaste päeva kohta

11-04-2016 P8_DCL(2016)0033 Kehtivuse kaotanud
Franc BOGOVIČ Alojz PETERLE Patricija ŠULIN Mairead McGUINNESS Marijana PETIR Sofia RIBEIRO James NICHOLSON Françoise GROSSETÊTE Ivan JAKOVČIĆ Elisabeth KÖSTINGER Albert DESS Paolo DE CASTRO Bronis ROPĖ Rosa D'AMATO Milan ZVER Romana TOMC Igor ŠOLTES Tanja FAJON Ivo VAJGL Jozo RADOŠ Frédérique RIES György HÖLVÉNYI Mark DEMESMAEKER Pavel POC Anneli JÄÄTTEENMÄKI Kateřina KONEČNÁ Giovanni LA VIA Benedek JÁVOR Karl-Heinz FLORENZ Bart STAES Jo LEINEN Sirpa PIETIKÄINEN Vladimir URUTCHEV Norbert ERDŐS Annie SCHREIJER-PIERIK Marc TARABELLA Nicola CAPUTO Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ Tomáš ZDECHOVSKÝ Dubravka ŠUICA Viorica DĂNCILĂ Renata BRIANO Mihai ŢURCANU Miroslav POCHE
Algatatud : 11-04-2016
Tähtaeg : 11-07-2016
Allakirjutanute arv : 224 - 12-07-2016

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.