Duarte
FREITAS

Raportöörina esitatud arvamus - Kuues ametiaeg Duarte FREITAS

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 96/22/EÜ, mis käsitleb teatavate hormonaalse või türeostaatilise toimega ainete ja beetaagonistide kasutamise keelamist loomakasvatuses

18-12-2007 AGRI_AD(2007)392346 PE 392.346v02-00 AGRI
Duarte FREITAS

ARVAMUS Tõhustatud partnerlus äärepoolseimates piirkondades

11-07-2005 PECH_AD(2005)357757 PE 357.757v02-00 PECH
Duarte FREITAS