Daniel
DALTON

Variraportöörina esitatud arvamus - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Daniel DALTON

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus terroristliku veebisisu levitamise tõkestamise kohta

15-03-2019 IMCO_AD(2019)632028 PE632.028v04-00 IMCO
Julia REDA

ARVAMUS tehisintellekti ja robootika valdkonna Euroopa tervikliku tööstuspoliitika kohta

13-12-2018 LIBE_AD(2018)629403 PE629.403v02-00 LIBE
Michał BONI

ARVAMUS plokiahela ja tulevikule orienteeritud kaubanduspoliitika kohta

16-11-2018 LIBE_AD(2018)626922 PE626.922v02-00 LIBE
Ana GOMES

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2021–2027 digitaalse Euroopa programm

09-11-2018 LIBE_AD(2018)627774 PE627.774v02-00 LIBE
Jeroen LENAERS

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tervisetehnoloogia hindamise kohta ning millega muudetakse direktiivi 2011/24/EL

20-07-2018 IMCO_AD(2018)622139 PE622.139v03-00 IMCO
Cristian-Silviu BUŞOI

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/33/EÜ keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamise kohta

11-07-2018 TRAN_AD(2018)618318 PE618.318v02-00 TRAN
Andor DELI

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kultuuriväärtuste impordi kohta

04-07-2018 LIBE_AD(2018)620997 PE620.997v03-00 LIBE
Kostas CHRYSOGONOS

ARVAMUS alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtu kohta Euroopa Liidus: aeg tegutseda!

05-06-2018 IMCO_AD(2018)619168 PE619.168v02-00 IMCO
Matthijs van MILTENBURG

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ENISAt ehk ELi küberturvalisuse ametit, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 526/2013 ja mis käsitleb info- ja kommunikatsioonitehnoloogia küberturvalisuse sertifitseerimist („küberturvalisust käsitlev õigusakt“)

16-03-2018 LIBE_AD(2018)615394 PE615.394v03-00 LIBE
Romeo FRANZ

ARVAMUS koostoimelisi intelligentseid transpordisüsteeme käsitleva Euroopa strateegia kohta

05-12-2017 IMCO_AD(2017)609467 PE609.467v02-00 IMCO
Matthijs van MILTENBURG

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul

22-11-2017 LIBE_AD(2017)604830 PE604.830v02-00 LIBE
Michał BONI

ARVAMUS digitaalkaubanduse strateegia loomise kohta

24-10-2017 LIBE_AD(2017)609526 PE609.526v02-00 LIBE
Angelika MLINAR

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik

08-09-2017 IMCO_AD(2017)602838 PE602.838v03-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ

ARVAMUSE PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul

14-06-2017 IMCO_AD(2017)599682 PE599.682v02-00 IMCO
Nicola DANTI

ARVAMUS Euroopa kosmosestrateegia kohta

09-06-2017 IMCO_AD(2017)602751 PE602.751v02-00 IMCO
Evelyne GEBHARDT

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise kohta

06-06-2017 IMCO_AD(2017)597612 PE597.612v03-00 IMCO
Vicky FORD

ARVAMUS Euroopa jagamismajanduse tegevuskava kohta

12-04-2017 TRAN_AD(2017)597749 PE597.749v02-00 TRAN
Merja KYLLÖNEN

ARVAMUS Euroopa pilvandmetöötluse algatuse kohta

14-12-2016 LIBE_AD(2016)593831 PE593.831v03-00 LIBE
Michał BONI

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta

21-11-2016 LIBE_AD(2016)582370 PE582.370v03-00 LIBE
Marju LAURISTIN

ARVAMUS Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve projekti kohta

06-09-2016 IMCO_AD(2016)584233 PE584.233v02-00 IMCO
Liisa JAAKONSAARI