Daniel DALTON Daniel DALTON
Daniel DALTON
Ühendkuningriik

Sünnikuupäev : , Oxford

Kaheksanda koosseisu ametiaeg Daniel DALTON

Fraktsioonid

 • 08-01-2015 / 01-07-2019 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 08-01-2015 / 01-07-2019 : Conservative Party (Ühendkuningriik)

Liikmed

 • 15-01-2015 / 18-01-2017 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 15-01-2015 / 02-04-2017 : Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjon
 • 14-12-2016 / 18-01-2017 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 14-12-2016 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi–Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 14-12-2016 / 01-07-2019 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 03-07-2017 / 01-07-2019 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

Asendusliige

 • 14-01-2015 / 13-12-2016 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 14-01-2015 / 18-01-2017 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 14-01-2015 / 01-07-2019 : Delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 14-01-2015 / 01-07-2019 : Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 07-03-2018 / 12-12-2018 : Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlust käsitlev erikomisjon

Parlamendi põhitegevus

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS digitaalkaubanduse strateegia loomise kohta

12-10-2017 IMCO_AD(2017)606248 PE606.248v03-00 IMCO
Daniel DALTON

ARVAMUS elude päästmise kohta autode turvalisuse suurendamise kaudu ELis

28-09-2017 IMCO_AD(2017)606030 PE606.030v02-00 IMCO
Daniel DALTON

ARVAMUS Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve projekti kohta

20-07-2017 IMCO_AD(2017)604889 PE604.889v03-00 IMCO
Daniel DALTON

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus terroristliku veebisisu levitamise tõkestamise kohta

15-03-2019 IMCO_AD(2019)632028 PE632.028v04-00 IMCO
Julia REDA

ARVAMUS tehisintellekti ja robootika valdkonna Euroopa tervikliku tööstuspoliitika kohta

13-12-2018 LIBE_AD(2018)629403 PE629.403v02-00 LIBE
Michał BONI

ARVAMUS plokiahela ja tulevikule orienteeritud kaubanduspoliitika kohta

16-11-2018 LIBE_AD(2018)626922 PE626.922v02-00 LIBE
Ana GOMES

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Loetelu kolmandatest riikidest, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja neist kolmandatest riikidest, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud, seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) EN

04-04-2019

The British delegation voted against the Stanishev report on visa-free travel for UK citizens because, although we strongly support visa-free travel both for UK citizens in the EU and for EU citizens in the UK, this issue was hijacked by Spanish demands for Gibraltar to be wrongly defined as a colony of the UK and for a ʻsolutionʼ to be found.
We cannot support the addition of this language, which is also a significant change to the original Parliament position.
We strongly support visa-free travel, but not if the cost is language which puts in doubt the sovereignty and right to self-determination of the people of Gibraltar.

Õigusriigi põhimõtete järgimine Rumeenias (B8-0522/2018) EN

13-11-2018

On behalf of the UK Conservative Delegation:
Conservative MEPs are concerned about challenges to judicial independence in Romania and the ability of the country’s criminal justice system to tackle corruption and organised crime. However, by once again indulging in political grandstanding instead of seeking real solutions through deeper engagement and constructive dialogue, the European Parliament is making it more difficult to address these issues.
In particular, we cannot support attempts by the Parliament to extend its power to intervene in the domestic affairs of Member States and trigger punitive measures against them. Robust legal measures already exist in the EU to investigate and punish treaty breaches that undermine the rule of law and MEPs should not be attempting to politicise this process.
For these reasons we are opposing this motion for resolution.

Ettevõtjatevahelised ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas (A8-0309/2018 - Paolo De Castro) EN

25-10-2018

I voted to reject the mandate for negotiations because, although I support many of the aims of the report in tackling certain unfair trading practices, I have reservations about a number of the proposals contained within it. For instance, it specifically bans joint purchasing which is used by many small independent retailers, effectively a de facto ban on SMEs in the retail food sector. At the same time it expands the scope to include large manufacturers in the supply side, who have significantly more bargaining power than smaller retailers. Furthermore it arbitrarily bans some standard selling practices in the UK and other grocery markets that benefit the consumer, such as below cost selling for promotional purposes to introduce new products. These unnecessary changes will hurt consumer choice, raise consumer prices and will not in fact help suppliers.

Kirjalikult vastatavad küsimused

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: puudega inimeste jaoks ligipääsetavate tualettruumide arvu suurendamise toetamise kohta ELis

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Kehtivuse kaotanud
Daniel DALTON Lucy ANDERSON Mairead McGUINNESS Marian HARKIN Julia REDA Anthea McINTYRE Helga STEVENS Anneleen VAN BOSSUYT Olga SEHNALOVÁ Antanas GUOGA Brando BENIFEI
Algatatud : 27-04-2016
Tähtaeg : 27-07-2016
Allakirjutanute arv : 124 - 28-07-2016

Kirjalik deklaratsioon: lennuohutuse ja sõjalennukite ohtlike lendude kohta

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Kehtivuse kaotanud
Urmas PAET Kaja KALLAS Petras AUŠTREVIČIUS Cecilia WIKSTRÖM Heidi HAUTALA Marju LAURISTIN Tunne KELAM Indrek TARAND Artis PABRIKS Anna FOTYGA Ilhan KYUCHYUK Filiz HYUSMENOVA Jozo RADOŠ Pavel TELIČKA Svetoslav Hristov MALINOV Gabrielius LANDSBERGIS Bronis ROPĖ Norica NICOLAI Inese VAIDERE Pál CSÁKY Tibor SZANYI Kosma ZŁOTOWSKI Jussi HALLA-AHO Milan ZVER Marian-Jean MARINESCU Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI Henna VIRKKUNEN Ian DUNCAN Patricija ŠULIN Ivan JAKOVČIĆ Benedek JÁVOR Dubravka ŠUICA Jeppe KOFOD Hilde VAUTMANS Ivan ŠTEFANEC Beata GOSIEWSKA Mircea DIACONU Daniel DALTON Daniel BUDA Krišjānis KARIŅŠ Sandra KALNIETE Pavel SVOBODA
Algatatud : 05-10-2015
Tähtaeg : 05-01-2016
Allakirjutanute arv : 106 - 06-01-2016

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.