Aldo PATRICIELLO Aldo PATRICIELLO
Aldo PATRICIELLO

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Itaalia - Forza Italia (Itaalia)

Sünnikuupäev : , Venafro

Seitsmes ametiaeg Aldo PATRICIELLO

Fraktsioonid

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 14-07-2009 / 05-12-2013 : Il Popolo della Libertà (Itaalia)
 • 06-12-2013 / 30-06-2014 : Forza Italia (Itaalia)

Liikmed

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia, Montenegro ning Kosovoga suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Asendusliige

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Regionaalarengukomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon ELi–Armeenia, ELi–Aserbaidžaani ja ELi–Gruusia parlamentaarsetes koostöökomisjonides
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Regionaalarengukomisjon

all-activities

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Digitaalse ühtse turu lõpuleviimine

10-09-2012 ITRE_AD(2012)489602 PE 489.602v02-00 ITRE
Aldo PATRICIELLO

ARVAMUS Teadusuuringute raamprogrammide rakendamise lihtsustamine

13-07-2010 CONT_AD(2010)442906 PE 442.906v02-00 CONT
Aldo PATRICIELLO

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1084/2006

21-06-2012 ITRE_AD(2012)486189 PE 486.189v02-00 ITRE
Patrizia TOIA

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006

21-06-2012 ITRE_AD(2012)486188 PE 486.188v02-00 ITRE
Patrizia TOIA

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse erisätteid Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006

21-06-2012 ITRE_AD(2012)486187 PE 486.187v03-00 ITRE
Patrizia TOIA

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Ninasarvikute vaikne hävitamine Lõuna-Aafrikas

06-10-2010 P7_DCL(2010)0074 Kehtivuse kaotanud
Aldo PATRICIELLO Alfredo PALLONE Gabriele ALBERTINI Barbara MATERA Licia RONZULLI
Algatatud : 06-10-2010
Tähtaeg : 20-01-2011
Allakirjutanute arv : 92 - 20-01-2011

Kirjalik deklaratsioon: Tööõnnetuses hukkunute mälestamise Euroopa päeva sisseseadmine

14-06-2010 P7_DCL(2010)0052 Kehtivuse kaotanud
Alfredo PALLONE Aldo PATRICIELLO
Algatatud : 14-06-2010
Tähtaeg : 14-10-2010
Allakirjutanute arv : 44 - 15-10-2010

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa haigusuuringute päeva sisseseadmine

14-06-2010 P7_DCL(2010)0051 Kehtivuse kaotanud
Aldo PATRICIELLO Alfredo PALLONE
Algatatud : 14-06-2010
Tähtaeg : 14-10-2010
Allakirjutanute arv : 43 - 15-10-2010

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg