Donata
GOTTARDI

Raportöörina esitatud arvamus - Kuues ametiaeg Donata GOTTARDI

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest

11-02-2009 FEMM_AD(2009)415155 PE 415.155v02-00 FEMM
Donata GOTTARDI

ARVAMUS Sotsiaalmajandus

04-12-2008 ECON_AD(2008)415134 PE 415.134v02-00 ECON
Donata GOTTARDI

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus Euroopa osaühingu põhikirja kohta

03-12-2008 ECON_AD(2008)414201 PE 414.201v02-00 ECON
Donata GOTTARDI

ARVAMUS Soovitused meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõtte rakendamise kohta

10-09-2008 EMPL_AD(2008)407743 PE 407.743v02-00 EMPL
Donata GOTTARDI

ARVAMUS Tööõiguse ajakohastamine 21. sajandi sõlmküsimuste lahendamisel

05-06-2007 ECON_AD(2007)388401 PE 388.401v03-00 ECON
Donata GOTTARDI