Cristina
GUTIÉRREZ-CORTINES

Variraportöörina esitatud arvamus - Seitsmes ametiaeg Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Seadusandlike volituste delegeerimise järelmeetmed ja liikmesriikide kontroll komisjoni rakendamisvolituste täitmise üle

30-05-2013 ENVI_AD(2013)507927 PE 507.927v02-00 ENVI
Matthias GROOTE

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020

25-09-2012 ENVI_AD(2012)487915 PE 487.915v02-00 ENVI
Cristian-Silviu BUŞOI

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–2020. aasta raamprogrammi „Horisont 2020” rakendamise eriprogramm

20-09-2012 ENVI_AD(2012)487909 PE 487.909v02-00 ENVI
Cristian-Silviu BUŞOI

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu haridus-, koolitus-, noorsoo- ja spordiprogramm „ERASMUS KÕIGI JAOKS”

17-07-2012 ITRE_AD(2012)487940 PE 487.940v02-00 ITRE
Silvia-Adriana ȚICĂU

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni programmi kehtestamise kohta

09-05-2012 ITRE_AD(2012)483686 PE 483.686v02-00 ITRE
Inês Cristina ZUBER

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbi viidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes

02-06-2010 ENVI_AD(2010)440146 PE 440.146v02-00 ENVI
Jo LEINEN

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 726/2004 (milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa Ravimiamet) seoses retsepti alusel väljastatavate inimtervishoius kasutatavate ravimite kohta üldsusele antava teabega

24-03-2010 ITRE_AD(2010)430863 PE 430.863v02-00 ITRE
Jorgo CHATZIMARKAKIS

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ (inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta) seoses retsepti alusel väljastatavate inimtervishoius kasutatavate ravimite kohta üldsusele antava teabega

24-03-2010 ITRE_AD(2010)430857 PE 430.857v02-00 ITRE
Jorgo CHATZIMARKAKIS

ARVAMUS Europeana – järgmised sammud

05-02-2010 ITRE_AD(2010)430832 PE 430.832v02-00 ITRE
Ioan ENCIU