Cristina
GUTIÉRREZ-CORTINES

Raportöörina esitatud arvamus - Seitsmes ametiaeg Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1084/2006

22-06-2012 ENVI_AD(2012)487713 PE 487.713v02-00 ENVI
Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES

ARVAMUS Kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi läbivaatamine ja seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi prioriteetide kindlaksmääramine

09-02-2012 ITRE_AD(2012)476125 PE 476.125v02-00 ITRE
Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES