Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES
Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES
Hispaania

Sünnikuupäev : , Madrid

Seitsmes ametiaeg Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES

Fraktsioonid

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Popular (Hispaania)

Liikmed

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
  • 15-04-2013 / 30-06-2014 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees

Asendusliige

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  • 27-03-2013 / 30-06-2014 : Delegatsioon Palestiina Seadusandliku Nõukoguga suhtlemiseks

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1084/2006

22-06-2012 ENVI_AD(2012)487713 PE 487.713v02-00 ENVI
Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES

ARVAMUS Kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi läbivaatamine ja seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi prioriteetide kindlaksmääramine

09-02-2012 ITRE_AD(2012)476125 PE 476.125v02-00 ITRE
Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Seadusandlike volituste delegeerimise järelmeetmed ja liikmesriikide kontroll komisjoni rakendamisvolituste täitmise üle

30-05-2013 ENVI_AD(2013)507927 PE 507.927v02-00 ENVI
Matthias GROOTE

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020

25-09-2012 ENVI_AD(2012)487915 PE 487.915v02-00 ENVI
Cristian-Silviu BUŞOI

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–2020. aasta raamprogrammi „Horisont 2020” rakendamise eriprogramm

20-09-2012 ENVI_AD(2012)487909 PE 487.909v02-00 ENVI
Cristian-Silviu BUŞOI

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Wine exports to the USA EN

30-04-2013 E-004831/2013 Komisjon

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.