Jean LAMBERT Jean LAMBERT
Jean LAMBERT
Ühendkuningriik

Sünnikuupäev : , Orsett

Seitsmes ametiaeg Jean LAMBERT

Fraktsioonid

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Green Party (Ühendkuningriik)

Esimees

  • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks

Liikmed

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
  • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks
  • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioonide juhtide konverents
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Asendusliige

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

all-activities

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Keskkonda sattunud plastijäätmeid käsitlev Euroopa strateegia

18-10-2013 EMPL_AD(2013)514576 PE 514.576v02-00 EMPL
Jean LAMBERT

ARVAMUS Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014–2020 õiguste ja kodakondsuse programm

10-10-2012 EMPL_AD(2012)491177 PE 491.177v02-00 EMPL
Jean LAMBERT

ARVAMUS ettepanek kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemist käsitleva nõukogu direktiivi kohta

15-04-2011 EMPL_AD(2011)456851 PE 456.851v02-00 EMPL
Jean LAMBERT

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) läbirääkimiste kohta: saadud kogemused ja edasised sammud

26-02-2014 LIBE_AD(2014)529716 PE 529.716v02-00 LIBE
Kinga GÖNCZ

ARVAMUS Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine

14-02-2014 EMPL_AD(2014)524627 PE 524.627v02-00 EMPL
Pervenche BERÈS

ARVAMUS Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine

14-02-2014 EMPL_AD(2014)524626 PE 524.626v02-00 EMPL
Pervenche BERÈS

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Naiste südame ja veresoonkonna haiguste varajase diagnoosimise parandamine

13-01-2014 P7_DCL(2014)0003 Kehtivuse kaotanud
Danuta JAZŁOWIECKA Roberta ANGELILLI Antigoni PAPADOPOULOU Antonyia PARVANOVA Ria OOMEN-RUIJTEN Jean LAMBERT Edit BAUER Kinga GÖNCZ Elena BĂSESCU Christa KLASS Licia RONZULLI Verónica LOPE FONTAGNÉ Elisabeth MORIN-CHARTIER
Algatatud : 13-01-2014
Tähtaeg : 13-04-2014
Allakirjutanute arv : 151 - 14-04-2014

Kirjalik deklaratsioon: Toitumishäirete vastu võitlemine

09-12-2013 P7_DCL(2013)0026 Kehtivuse kaotanud
Roberta ANGELILLI Mikael GUSTAFSSON Antonyia PARVANOVA Barbara MATERA Erminia MAZZONI Niccolò RINALDI Patrizia TOIA Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Cristiana MUSCARDINI Silvia COSTA Jean LAMBERT
Algatatud : 09-12-2013
Tähtaeg : 09-03-2014
Allakirjutanute arv : 68 - 10-03-2014

Kirjalik deklaratsioon: Laste ja noorukite kaasamine võitlusesse kliimamuutustega

19-11-2012 P7_DCL(2012)0036 Kehtivuse kaotanud
Jean LAMBERT Peter van DALEN Filiz HYUSMENOVA Sirpa PIETIKÄINEN Daciana Octavia SÂRBU
Algatatud : 19-11-2012
Tähtaeg : 19-02-2013
Allakirjutanute arv : 133 - 20-02-2013

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.