Jean LAMBERT : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Green Party (Ühendkuningriik)

Esimees 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioonide juhtide konverents
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Parlamendi põhitegevus 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse õiguste ja väärtuste programm  
- EMPL_AD(2018)627615 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike kõrgema tasandi kutseoskusi nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta  
- EMPL_AD(2017)597413 -  
-
EMPL 
ARVAMUS ELi rõivasektori juhtalgatuse kohta  
- EMPL_AD(2017)593891 -  
-
EMPL 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS ELi kodakondsust käsitlevate aluslepingu sätete rakendamise kohta  
- LIBE_AD(2019)628589 -  
-
LIBE 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa solidaarsuskorpuse programm ning tunnistatakse kehtetuks [Euroopa solidaarsuskorpuse määrus] ja määrus (EL) nr 375/2014  
- EMPL_AD(2018)627020 -  
-
EMPL 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad  
- LIBE_AD(2018)627729 -  
-
LIBE 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste hetkeseis (B8-0676/2017, B8-0677/2017) EN  
 

I abstained on the vote on ‘sufficient progress’ but voted for the final resolution as it contains important principles for the second stage of negotiations for leaving the EU.
I would have wanted greater progress on citizens’ rights, negotiated in a spirit of generosity and not only reciprocity. That may be ambitious in the light of the British Prime Minister’s obsession with reducing immigration and her creation of a hostile environment policy. I believe we should put the interests of individual citizens and their families first. We should improve the rights of UK citizens in terms of entry of non-UK spouses, for example, rather than lowering the entitlements of EU27 nationals. I remain to be convinced that the future of carers and others who may be viewed as ‘economically inactive’ is secure: nor am I convinced that treating UK nationals currently resident in the EU27 as third-country nationals will be as positive as the Commission suggests. I am pleased that the resolution recognises that more needs to achieved on citizens’ rights.
On the Irish border issue, I believe the principles are sound but that the British Government wants two mutually exclusive results that are of constitutional significance for the UK.

Vastuväide delegeeritud õigusaktile: ühtsete tariifsete soodustuste kava (B8/0273/2017) EN  
 

We need to be very clear today that any granting of GSP+ to Sri Lanka should not be seen as a reward but as a mutual commitment: the EU offers certain trade benefits designed to help the country’s development, in exchange, the Government of Sri Lanka undertakes to improve implementation of the 27 International Conventions it has ratified in the areas of labour rights, environmental protection, human and civil rights – these are international norms which will do much to improve the daily lives of all living in Sri Lanka, not least through the improvement of the justice system.
After much consideration, I have voted against today’s proposal for rejection of GSP+. This is not because I believe all is well in the country – I know it is not: much needs to be done in terms of reconciliation and a post-conflict political settlement, among other changes. But I do want an ongoing process designed to ensure the delivery of genuine implementation because I am not naive about Government promises. GSP+ gives us a framework where, if one party does not deliver, the other can call time on the deal – as Sri Lanka understands.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: ELi ühinemise kohta ÜRO lapse õiguste konventsiooniga  
- P8_DCL(2016)0135 - Kehtivuse kaotanud  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 120 - 13-03-2017
Kirjalik deklaratsioon: neuroloogiliste haiguste ja kroonilise valu seisunditega inimeste võimaluse kohta saada tööd  
- P8_DCL(2016)0112 - Kehtivuse kaotanud  
Marian HARKIN , Jeroen LENAERS , Daciana Octavia SÂRBU , Jean LAMBERT , Ivo VAJGL , Dame Glenis WILLMOTT , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , José BLANCO LÓPEZ , Eva KAILI , Jutta STEINRUCK , Elena GENTILE , Heinz K. BECKER , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Sirpa PIETIKÄINEN , Sofia RIBEIRO , Bogdan Brunon WENTA , Cristian-Silviu BUŞOI , Karin KADENBACH , Merja KYLLÖNEN  
Algatatud : 24-10-2016
Tähtaeg : 24-01-2017
Allakirjutanute arv : 179 - 25-01-2017
Kirjalik deklaratsioon: vangistatud vanematega laste kaitse kohta  
- P8_DCL(2016)0084 - Kehtivuse kaotanud  
Patrizia TOIA , Sergio Gaetano COFFERATI , Caterina CHINNICI , Silvia COSTA , Anna Maria CORAZZA BILDT , Luigi MORGANO , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Nathalie GRIESBECK , Marian HARKIN , Jean LAMBERT  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 276 - 13-12-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon 

Deklaratsioon parlamendiliikmete osalemise kohta kutse alusel kolmandate isikute korraldatud üritustele