• Malcolm   HARBOUR  

Malcolm HARBOUR : Variraportöörina esitatud arvamus - Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ seoses mittefinantsteabe ja mitmekesisust käsitleva teabe avalikustamisega suurte äriühingute ja kontsernide poolt  
- IMCO_AD(2013)516976 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus koostalitlusvõimelise ELi-ülese eCall-süsteemi kasutuselevõtu kohta  
- IMCO_AD(2013)521607 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Euroopa kaitsesektori tehnoloogiline ja tööstuslik baas  
- IMCO_AD(2013)516616 -  
-
IMCO 
ARVAMUS CARS 2020: Euroopa tugeva, konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku autotööstuse nimel  
- IMCO_AD(2013)510661 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul  
- IMCO_AD(2013)508181 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud meetmeid  
- IMCO_AD(2013)507984 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Pilvandmetöötluse võimaluste kasutamine Euroopas  
- IMCO_AD(2013)504198 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus investeerimistoodete põhiteabe dokumentide kohta  
- IMCO_AD(2013)502121 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Euroopa taasindustrialiseerimine konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse edendamiseks  
- IMCO_AD(2013)504038 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kindlustusvahenduse kohta (uuesti sõnastatud)  
- IMCO_AD(2013)502077 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)  
- IMCO_AD(2013)496497 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta  
- IMCO_AD(2012)489694 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse üleeuroopalisi telekommunikatsioonivõrke hõlmavaid suuniseid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1336/97/EÜ  
- IMCO_AD(2012)489674 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus mootorsõidukite mürataseme kohta  
- IMCO_AD(2012)487784 -  
-
IMCO 
ARVAMUS 2010. aasta aruanne ELi kodakondsuse kohta: ELi kodanike õigusi piiravate takistuste kõrvaldamine  
- IMCO_AD(2012)473707 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta  
- IMCO_AD(2011)467170 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse ohu ohjeldamise kohta  
- IMCO_AD(2011)464762 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Terviklik lähenemisviis isikuandmete kaitsele Euroopa Liidus  
- IMCO_AD(2011)458792 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus protokolli (millega Euroopa Majandusühenduse ja Andorra Vürstiriigi vahel kirjavahetuse teel sõlmitud kokkulepet laiendatakse tolli turvameetmetele) sõlmimise kohta  
- IMCO_AD(2011)458554 -  
-
IMCO