Malcolm
HARBOUR

Raportöörina esitatud arvamus - Seitsmes ametiaeg Malcolm HARBOUR

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette sätted, mis käsitlevad Euroopa elektroonilise side ühtset turgu ja ühendatud Euroopani jõudmiseks vajalikke meetmeid, ning millega muudetakse direktiive 2002/20/EÜ, 2002/21/EÜ ja 2002/22/EÜ ning määrusi (EÜ) nr 1211/2009 ja (EL) nr 531/2012

29-01-2014 IMCO_AD(2014)522939 PE 522.939v02-00 IMCO
Malcolm HARBOUR

ARVAMUS Elektroonilise side reguleeriva raamistiku rakendamisaruanne

09-09-2013 IMCO_AD(2013)510798 PE 510.798v02-00 IMCO
Malcolm HARBOUR

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korrapärast tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ

27-05-2013 IMCO_AD(2013)506045 PE 506.045v04-00 IMCO
Malcolm HARBOUR

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega) jõustamise kohta

12-03-2013 IMCO_AD(2013)496470 PE 496.470v03-00 IMCO
Malcolm HARBOUR

ARVAMUS Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2012. aasta prioriteetide rakendamine

18-09-2012 IMCO_AD(2012)496396 PE 496.396v01-00 IMCO
Malcolm HARBOUR

ARVAMUS Euroopa uus kaubanduspoliitika Euroopa 2020. aasta strateegia raames

14-04-2011 IMCO_AD(2011)458560 PE 458.560v02-00 IMCO
Malcolm HARBOUR

ARVAMUS Euroopa lairibaühendus: investeering digitaalvaldkonnale tuginevasse majanduskasvu

13-04-2011 IMCO_AD(2011)458563 PE 458.563v03-00 IMCO
Malcolm HARBOUR