Malcolm HARBOUR Malcolm HARBOUR
Malcolm HARBOUR
Ühendkuningriik

Sünnikuupäev : , Woking, Surrey

Seitsmes ametiaeg Malcolm HARBOUR

Fraktsioonid

 • 14-07-2009 / 17-02-2010 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Liige
 • 18-02-2010 / 30-06-2014 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Conservative Party (Ühendkuningriik)

Esimees

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 24-01-2012 / 30-06-2014 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Liikmed

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisjonide esimeeste konverents
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 23-01-2012 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 24-01-2012 / 30-06-2014 : Komisjonide esimeeste konverents

Asendusliige

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks
 • 22-09-2009 / 09-11-2009 : Õiguskomisjon

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette sätted, mis käsitlevad Euroopa elektroonilise side ühtset turgu ja ühendatud Euroopani jõudmiseks vajalikke meetmeid, ning millega muudetakse direktiive 2002/20/EÜ, 2002/21/EÜ ja 2002/22/EÜ ning määrusi (EÜ) nr 1211/2009 ja (EL) nr 531/2012

29-01-2014 IMCO_AD(2014)522939 PE 522.939v02-00 IMCO
Malcolm HARBOUR

ARVAMUS Elektroonilise side reguleeriva raamistiku rakendamisaruanne

09-09-2013 IMCO_AD(2013)510798 PE 510.798v02-00 IMCO
Malcolm HARBOUR

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korrapärast tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ

27-05-2013 IMCO_AD(2013)506045 PE 506.045v04-00 IMCO
Malcolm HARBOUR

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ seoses mittefinantsteabe ja mitmekesisust käsitleva teabe avalikustamisega suurte äriühingute ja kontsernide poolt

29-11-2013 IMCO_AD(2013)516976 PE 516.976v02-00 IMCO
Sergio Gaetano COFFERATI

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus koostalitlusvõimelise ELi-ülese eCall-süsteemi kasutuselevõtu kohta

28-11-2013 IMCO_AD(2013)521607 PE 521.607v02-00 IMCO
Olga SEHNALOVÁ

ARVAMUS Euroopa kaitsesektori tehnoloogiline ja tööstuslik baas

01-10-2013 IMCO_AD(2013)516616 PE 516.616v02-00 IMCO
Ildikó GÁLL-PELCZ

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) halduskoormus

10-11-2010 P7_DCL(2010)0088 Kehtivuse kaotanud
Malcolm HARBOUR Bendt BENDTSEN Dennis de JONG Edit HERCZOG Olle SCHMIDT
Algatatud : 10-11-2010
Tähtaeg : 17-02-2011
Allakirjutanute arv : 212 - 17-02-2011

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.