Mary
HONEYBALL

Variraportöörina esitatud arvamus - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Mary HONEYBALL

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa tööstuse digiteerimise kohta

30-01-2017 CULT_AD(2017)593851 PE593.851v02-00 CULT
Angel DZHAMBAZKI

ARVAMUS nõukogu direktiivi 2004/113/EÜ (meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega) kohaldamist käsitleva aruande kohta

29-11-2016 JURI_AD(2016)589255 PE589.255v02-00 JURI
Jiří MAŠTÁLKA

ARVAMUS üldsuse juurdepääsu kohta dokumentidele (kodukorra artikli 116 lõige 7) aastatel 2014–2015

18-02-2016 JURI_AD(2016)571798 PE571.798v02-00 JURI
Heidi HAUTALA

ARVAMUS majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2015. aasta prioriteetide elluviimise kohta

21-09-2015 FEMM_AD(2015)560862 PE560.862v03-00 FEMM
Ernest URTASUN

ARVAMUS volinikukandidaatide kuulamise menetluste ja tavade kohta ning 2014. aasta kuulamistest tehtud järelduste kohta

11-05-2015 JURI_AD(2015)551952 PE551.952v02-00 JURI
Jean-Marie CAVADA