• John   PURVIS  

John PURVIS : Raportöörina esitatud arvamus - Kuues ametiaeg 

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Kaubandus- ja majandussuhted Kagu-Aasia riikidega (ASEAN)  
- ITRE_AD(2008)402534 -  
-
ITRE 
ARVAMUS Roheline raamat turupõhiste vahendite kohta keskkonnapoliitikas ja sellega seotud valdkondades  
- ECON_AD(2007)396719 -  
-
ECON 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega  
- ITRE_AD(2007)390374 -  
-
ITRE 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega sätestatakse toodete turustamise ühine raamistik  
- ITRE_AD(2007)390373 -  
-
ITRE 
ARVAMUS Lennujaamade läbilaskevõime ja maapealne käitlus: tõhusama poliitika suunas  
- ECON_AD(2007)391968 -  
-
ECON 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse eeskirjad kinnispakis olevate toodete nimikoguste kohta, tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 75/106/EMÜ ja 80/232/EMÜ ning muudetakse nõukogu direktiivi 76/211/EMÜ  
- ITRE_AD(2005)355532 -  
-
ITRE