• Rolandas   PAKSAS  

Rolandas PAKSAS : Variraportöörina esitatud arvamus - Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid, lähtudes kergsõidukite CO2-heite vähendamist käsitlevast liidu terviklikust lähenemisviisist, ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007 (uuesti sõnastatud)  
- TRAN_AD(2018)619220 -  
-
TRAN 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/33/EÜ keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamise kohta  
- TRAN_AD(2018)618318 -  
-
TRAN 
ARVAMUS antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks ette nähtud ELi terviseühtsuse tegevuskava kohta  
- ITRE_AD(2018)613604 -  
-
ITRE 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul  
- ITRE_AD(2017)592363 -  
-
ITRE 
ARVAMUS Euroopa standardid – määruse (EL) nr 1025/2012 rakendamine  
- ITRE_AD(2017)595594 -  
-
ITRE 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse liikmesriikide võetud siduvaid eesmärke kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks aastatel 2021–2030, et tagada vastupidav energialiit ning täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused, ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu teabe esitamise kohta  
- TRAN_AD(2017)595458 -  
-
TRAN 
ARVAMUS ELi konkurentsipoliitika aastaaruande kohta  
- TRAN_AD(2016)585808 -  
-
TRAN 
ARVAMUS ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise kohta, pöörates erilist tähelepanu ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni komitee kokkuvõtlikele märkustele  
- TRAN_AD(2016)569624 -  
-
TRAN 
ARVAMUS uue kaugelevaatava ja innovaatilise kaubanduse ja investeeringute tulevikustrateegia kohta  
- ITRE_AD(2016)560841 -  
-
ITRE 
ARVAMUS Läbipaistvuse, kooskõlastatuse ning lähenemise tagamine liidu ettevõtete tulumaksu poliitikas  
- ITRE_AD(2015)564914 -  
-
ITRE 
ARVAMUS ELi finantsteenuste eeskirjade ülevaate ja probleemide kohta: mõju ja edasiliikumine tõhusama ja mõjusama ELi finantseeskirjade raamistiku ja kapitaliturgude liidu suunas  
- ITRE_AD(2015)560837 -  
-
ITRE 
ARVAMUS volinikukandidaatide kuulamise menetluste ja tavade kohta ning 2014. aasta kuulamistest tehtud järelduste kohta  
- TRAN_AD(2015)549387 -  
-
TRAN 
ARVAMUS ELi uue metsastrateegia kohta metsade ja metsandussektori jaoks  
- ITRE_AD(2015)544346 -  
-
ITRE