Jarosław
WAŁĘSA

Variraportöörina esitatud arvamus - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Jarosław WAŁĘSA

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

02-03-2018 PECH_AD(2018)613422 PE613.422v02-00 PECH
Isabelle THOMAS

ARVAMUS ELi looduslike liikidega kaubitsemise vastu võitlemise tegevuskava kohta

11-10-2016 PECH_AD(2016)585608 PE585.608v02-00 PECH
Ricardo SERRÃO SANTOS

ARVAMUS Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitleva 2014. aasta aruande kohta

02-12-2015 INTA_AD(2015)567824 PE567.824v02-00 INTA
Sander LOONES