Jarosław
WAŁĘSA

Raportöörina esitatud arvamus - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Jarosław WAŁĘSA

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS ELi ja Ukraina assotsieerimislepingu rakendamise kohta

25-06-2018 INTA_AD(2018)619279 PE619.279v02-00 INTA
Jarosław WAŁĘSA

ARVAMUS kodanikualgatust käsitleva määruse (EL) nr 211/2011 läbivaatamise kohta

21-09-2017 PETI_AD(2017)606197 PE606.197v03-00 PETI
Jarosław WAŁĘSA

ARVAMUS rahvusvahelise ookeanide majandamise kohta: meie ookeanide tulevikku hõlmav kava 2030. aastaks seatud kestliku arengu eesmärkide kontekstis

08-06-2017 PECH_AD(2017)602837 PE602.837v02-00 PECH
Jarosław WAŁĘSA

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad CE-märgisega väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise kohta ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1069/2009 ja (EÜ) nr 1107/2009

04-05-2017 INTA_AD(2017)589228 PE589.228v02-00 INTA
Jarosław WAŁĘSA

ARVAMUS Euroopa Liidu integreeritud Arktika-poliitika kohta

07-12-2016 PECH_AD(2016)592195 PE592.195v02-00 PECH
Jarosław WAŁĘSA

ARVAMUS soovituste kohta Euroopa Komisjonile Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) läbirääkimisteks

30-04-2015 PETI_AD(2015)549172 PE549.172v04-00 PETI
Jarosław WAŁĘSA