Jarosław WAŁĘSA Jarosław WAŁĘSA
Jarosław WAŁĘSA
Poola

Sünnikuupäev : , Gdańsk

Seitsmes ametiaeg Jarosław WAŁĘSA

Fraktsioonid

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (Poola)

Liikmed

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kalanduskomisjon
  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Petitsioonikomisjon
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kalanduskomisjon
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Petitsioonikomisjon

Asendusliige

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa kalandussektori hetkeolukord ja tulevikuväljavaated seoses ELi ja Tai vahelise vabakaubanduslepinguga

18-12-2013 INTA_AD(2013)521662 PE 521.662v02-00 INTA
Jarosław WAŁĘSA

ARVAMUS Roheline raamat „Probleemid ja võimalused: ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise ühise strateegilise raamistiku arendamine”

13-07-2011 PECH_AD(2011)464738 PE 464.738v03-00 PECH
Jarosław WAŁĘSA

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus invasiivsete võõrliikide sissetoomise ja levimise ennetamise ja ohjamise kohta

24-01-2014 INTA_AD(2014)524661 PE 524.661v02-00 INTA
Catherine BEARDER

ARVAMUS Euroopa Liidu institutsioonide asukohad

23-09-2013 PETI_AD(2013)510780 PE 510.780v03-00 PETI
Giles CHICHESTER

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014–2020 õiguste ja kodakondsuse programm

16-07-2012 PETI_AD(2012)487768 PE 487.768v04-00 PETI
Adina-Ioana VĂLEAN

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Oswaldo Payá surmaga lõppenud autoõnnetuse uurimine

13-01-2014 P7_DCL(2014)0005 Kehtivuse kaotanud
Jarosław WAŁĘSA Hans-Peter MARTIN Francisco SOSA WAGNER Filip KACZMAREK Marek Józef GRÓBARCZYK Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA Andrzej GRZYB Angelika WERTHMANN Franco BONANINI Alejo VIDAL-QUADRAS
Algatatud : 13-01-2014
Tähtaeg : 13-04-2014
Allakirjutanute arv : 119 - 14-04-2014

Kirjalik deklaratsioon: Usuvabadus

10-09-2012 P7_DCL(2012)0030 Kehtivuse kaotanud
Erminia MAZZONI Carlo CASINI Jarosław WAŁĘSA
Algatatud : 10-09-2012
Tähtaeg : 13-12-2012
Allakirjutanute arv : 152 - 13-12-2012

Kirjalik deklaratsioon: Toetus tegevuskavale „Global Zero” kõigi maailma tuumarelvade järkjärguliseks ja kontrollitud kõrvaldamiseks

10-09-2012 P7_DCL(2012)0026 Suletud, parlamendiliikmete enamus on allkirjastanud
Jarosław WAŁĘSA Reinhard BÜTIKOFER Tarja CRONBERG Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS Janusz ZEMKE
Algatatud : 10-09-2012
Tähtaeg : 17-01-2013
Vastu võetud (kuupäev) : 17-01-2013
Allakirjutanute nimekiri : P7_PV(2013)02-04(ANN01)
Allakirjutanute arv : 389 - 17-01-2013

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.