Tomasz Piotr PORĘBA Tomasz Piotr PORĘBA
Tomasz Piotr PORĘBA

Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon

Juhatuse liige

Poola - Prawo i Sprawiedliwość (Poola)

Kaheksanda koosseisu ametiaeg Tomasz Piotr PORĘBA

Fraktsioonid

 • 01-07-2014 / 12-12-2016 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Juhatuse liige
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Juhatuse liige
 • 16-01-2017 / 08-02-2017 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Juhatuse liige
 • 09-02-2017 / 04-07-2017 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Juhatuse liige
 • 04-07-2017 / 04-07-2017 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Liige
 • 05-07-2017 / 03-07-2018 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Juhatuse liige
 • 04-07-2018 / 01-07-2019 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (Poola)

Aseesimees

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Transpordi- ja turismikomisjon

Liikmed

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks
 • 18-05-2015 / 02-04-2017 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 03-04-2017 / 01-07-2019 : Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks
 • 03-04-2017 / 01-07-2019 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees

Asendusliige

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Regionaalarengukomisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Brasiilia Liitvabariigiga suhtlemiseks
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Regionaalarengukomisjon
 • 03-04-2017 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi-Armeenia parlamentaarses partnerluskomitees, ELi-Aserbaidžaani parlamentaarses koostöökomisjonis ja ELi-Gruusia parlamentaarses assotsieerimiskomitees
 • 11-06-2018 / 01-07-2018 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees

Parlamendi põhitegevus

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse gaasivarustuskindluse tagamise meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 994/2010

14-09-2016 REGI_AD(2016)582277 PE582.277v02-00 REGI
Tomasz Piotr PORĘBA

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruande kohta

24-11-2017 REGI_AD(2017)610735 PE610.735v02-00 REGI
Ivana MALETIĆ

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega

09-05-2017 TRAN_AD(2017)595734 PE595.734v03-00 TRAN
Keith TAYLOR

ARVAMUS majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2017. aasta majanduskasvu analüüsi kohta

25-01-2017 REGI_AD(2017)595492 PE595.492v02-00 REGI
Krzysztof HETMAN

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Teatavate teoste või muu kaitstud materjali kättesaadavas vormis koopiate piiriülene vahetamine pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides (A8-0102/2017 - Max Andersson) PL

06-07-2017

Niniejsze sprawozdania, które zostały uzgodnione z Radą w ramach rozmów trójstronnych, mają na celu zapewnienie ratyfikacji Traktatu z Marrakeszu w całej UE i wypełnienie obowiązków państw członkowskich w tym zakresie. Celem traktatu jest ułatwienie dostępu do książek i innych materiałów drukowanych dla osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem, poprzez zwiększenie dostępności utworów i innych przedmiotów objętych ochroną w dostępnych formatach, takich jak druk alfabetem Braille’a, forma audiobooka czy duża czcionka. Uzgodniony tekst oznacza, że beneficjenci i odpowiednie organizacje będą miały możliwość sporządzania kopii utworów w przystępnych formatach i rozprowadzania ich po całej UE oraz w państwach trzecich, które są stronami traktatu. Niniejszym poparłem sprawozdanie.

Topeltmaksustamisega seotud vaidluste lahendamise mehhanismid ELis (A8-0225/2017 - Michael Theurer) PL

06-07-2017

Różnice między systemami podatkowymi w państwach członkowskich mogą skutkować podwójnym opodatkowaniem dochodów lub kapitału przedsiębiorstw w UE. W projekcie sprawozdania wyrażono poparcie dla wniosku Komisji, ale proponuje się w nim przyspieszenie procedur, aby zachęcić do szybkiego rozstrzygania przez państwa członkowskie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania. Opowiedziano się także za procedurą arbitrażową w celu rozstrzygnięcia toczących się sporów oraz za utworzeniem panelu doradczego, którego opinia byłaby wiążąca. Zaproponowano również, aby Komisja publikowała we wspólnym formacie danych co najmniej streszczenie ostatecznego orzeczenia na centralnie zarządzanej stronie internetowej.
Podwójne opodatkowanie utrudnia inwestycje transgraniczne i sprawne funkcjonowanie jednolitego rynku. Stanowi ono również szczególny problem dla MŚP, które nie mają środków na prowadzenie sporów, wobec czego często decydują się na podwójne płacenie podatków, aby uniknąć wysokich rachunków za pomoc prawną. Nie jest to zadowalająca sytuacja, a nowe zmiany w mechanizmach rozstrzygania sporów powinny doprowadzić do jej poprawy. Niniejszym poparłem sprawozdanie.

Kalastusturismi roll kalapüügi mitmekesistamises (A8-0221/2017 - Renata Briano) PL

04-07-2017

W ostatnich dziesięcioleciach wiele społeczności opartych na tradycyjnym rybołówstwie w całej UE znalazło się pod rosnącą presją wynikającą z wielu różnych negatywnych czynników, takich jak wyczerpywanie się zasobów rybnych, zmiana klimatu, zanieczyszczenie środowiska, spadek populacji, malejąca atrakcyjność zawodu rybaka itd. Spadek zatrudnienia w rybołówstwie i coraz mniejsza rentowność tego sektora są często postrzegane jako norma. Dywersyfikacja rozszerzająca tradycyjną działalność o inne dziedziny, między innymi turystykę związaną z rybołówstwem, staje się koniecznością i może przyczynić się do tworzenia miejsc pracy, włączenia społecznego, a także rewitalizacji społeczności zależnych od rybołówstwa.
W sprawozdaniu podkreślono w tym kontekście, że turystyka rybacka i okołorybacka mogą stanowić działalność uzupełniającą komercyjną działalność połowową oraz zapewnić dodatkowe dochody. Stwierdzono, że kluczowe znaczenie ma zharmonizowanie definicji działalności połowowej związanej z turystyką, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rybackiej, turystyki związanej z rybołówstwem, turystyki związanej z akwakulturą oraz turystyki związanej z wędkarstwem sportowym / połowami rekreacyjnymi. Definicja ta powinna uwzględniać dużą różnorodność takich mogących przybrać różne formy działań, co gwarantują konsultacje przeprowadzone ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Niniejszym poparłem sprawozdanie.

Kirjalikult vastatavad küsimused

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: ühise terrorismivastase võitluse kohta

11-04-2016 P8_DCL(2016)0028 Kehtivuse kaotanud
József NAGY Monika BEŇOVÁ Tomáš ZDECHOVSKÝ Ruža TOMAŠIĆ Tomasz Piotr PORĘBA Adam GIEREK Ivan ŠTEFANEC Alessandra MUSSOLINI Salvatore Domenico POGLIESE Elisabetta GARDINI Edward CZESAK
Algatatud : 11-04-2016
Tähtaeg : 11-07-2016
Allakirjutanute arv : 71 - 12-07-2016

Kirjalik deklaratsioon: ELi idapiirkondade strateegilise transporditee Via Carpathia ehituse kohta

07-03-2016 P8_DCL(2016)0019 Kehtivuse kaotanud
Tomasz Piotr PORĘBA Victor BOŞTINARU Miroslav MIKOLÁŠIK Edward CZESAK Ashley FOX Ryszard Antoni LEGUTKO Andrew LEWER Branislav ŠKRIPEK Evžen TOŠENOVSKÝ Jana ŽITŇANSKÁ
Algatatud : 07-03-2016
Tähtaeg : 07-06-2016
Allakirjutanute arv : 61 - 08-06-2016

Kirjalik deklaratsioon: ELi Karpaatia piirkonna kohta

14-12-2015 P8_DCL(2015)0073 Kehtivuse kaotanud
Tomasz Piotr PORĘBA Miroslav MIKOLÁŠIK Victor BOŞTINARU Edward CZESAK Ashley FOX Ryszard Antoni LEGUTKO Andrew LEWER Branislav ŠKRIPEK Evžen TOŠENOVSKÝ Jana ŽITŇANSKÁ
Algatatud : 14-12-2015
Tähtaeg : 14-03-2016
Allakirjutanute arv : 47 - 15-03-2016

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg