Tomasz Piotr PORĘBA Tomasz Piotr PORĘBA
Tomasz Piotr PORĘBA

Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon

Juhatuse liige

Poola - Prawo i Sprawiedliwość (Poola)

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta Tomasz Piotr PORĘBA

Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Paranduseelarve projekt nr 2/2019: peamiste ELi konkurentsivõime programmide „Horisont 2020“ ja „Erasmus+“ vahendite suurendamine (A9-0004/2019 - John Howarth) PL

18-09-2019

Sprawozdanie odnosi się do projektu budżetu korygującego, w którym uwzględniono dodatkowe środki na programy „Horyzont 2020” i Erasmus+, wynoszące odpowiednio 80 i 20 mln euro. Nie zwiększono przy tym koniecznych środków na płatności. Programy te cieszą się szerokim zainteresowaniem obywateli, przyczyniając się do rozwoju innowacji i wymiany dobrych praktyk. Niniejszym poparłem sprawozdanie.

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Rumeeniale, Itaaliale ja Austriale (A9-0002/2019 - Siegfried Mureşan) PL

18-09-2019

Sprawozdanie odnosi się do kwestii udzielenia pomocy finansowej Rumunii, Włochom i Austrii, które to kraje nawiedziły niszczące zjawiska pogodowe, powodując szkody na kwotę o łącznej wartości 293,6 mld euro. Kwota ta ma zostać rozdysponowana z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Pomoc dotyczy: północno-wschodniej Rumunii, dotkniętej obfitymi opadami deszczu w lecie 2018 roku (pomoc w wysokości 8,2 mln euro), terytorium austriackiego i większości regionów włoskich doświadczonych silnymi upałami na jesieni 2018 roku (odpowiednio 277,2 mln euro na pomoc dla Włoch i 8,2 mln euro na pomoc dla Austrii). Niniejszym poparłem sprawozdanie.

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – EGF/2019/000 TA 2019 –Tehniline abi komisjoni algatusel (A9-0001/2019 - Bogdan Rzońca) PL

18-09-2019

Celem Europejskiego Funduszu Dostosowawczego do Globalizacji jest wsparcie dla pracowników, którzy osobiście doznali konsekwencji zmian związanych z przeobrażeniami globalnego handlu. Na mocy wniosku przyjętego przez Komisję dnia 2 lipca 2019 r. wystosowano z funduszu kwotę 610 tys. euro w celu pokrycia kosztów pomocy technicznej, której założeniem jest monitorowanie, informowanie, gromadzenie danych i tworzenie baz danych oraz doradzanie państwom członkowskim w kwestii wykorzystania i oceny funduszu oraz działań z tym związanych. Na ten cel co roku przeznaczyć można co najwyżej 0,5% rocznego budżetu EFG. Wspomniana kwota 610 tys. euro stanowi około 0,35% budżetu. Niniejszym poparłem sprawozdanie.

Sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud vahetamise alustamine Iirimaal (A9-0003/2019 - Juan Fernando López Aguilar) PL

17-09-2019

Sprawozdanie ma na celu wydanie opinii odnośnie decyzji Rady o przyznaniu Irlandii uprawnienia do otrzymywania i przekazywania danych osobowych do celów zautomatyzowanego przeszukiwania danych rejestracyjnych pojazdów, co znacząco ułatwi wymianę tych danych z innymi państwami członkowskimi. Niniejszym poparłem sprawozdanie.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg