• Salvatore   IACOLINO  

Salvatore IACOLINO : Variraportöörina esitatud arvamus - Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse tarbijatele mõeldud toodete ohutust ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/357/EMÜ ja direktiiv 2001/95/EÜ  
- INTA_AD(2013)513019 -  
-
INTA 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse toodete turujärelevalvet ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 1999/5/EÜ, 2000/9/EÜ, 2000/14/EÜ, 2001/95/EÜ, 2004/108/EÜ, 2006/42/EÜ, 2006/95/EÜ, 2007/23/EÜ, 2008/57/EÜ, 2009/48/EÜ, 2009/105/EÜ, 2009/142/EÜ ja 2011/65/EL ning määrust (EL) nr 305/2011, määrust (EÜ) nr 764/2008 ja määrust (EÜ) nr 765/2008  
- INTA_AD(2013)513014 -  
-
INTA 
ARVAMUS ELi lennundusalane välispoliitika – tulevikuprobleemide lahendamine  
- INTA_AD(2013)504234 -  
-
INTA 
ARVAMUS Töötajate liikuvuse edendamine Euroopa Liidus  
- LIBE_AD(2011)462617 -  
-
LIBE 
ARVAMUS Ühtne turg ettevõtluse ja majanduskasvu edendajana  
- INTA_AD(2011)456807 -  
-
INTA 
ARVAMUS Stockholmi programmi rakendamise tegevuskava tsiviil-, kaubandus- ja perekonnaõiguslikud ning rahvusvahelisest eraõigusest tulenevad aspektid  
- INTA_AD(2010)443132 -  
-
INTA