Salvatore IACOLINO Salvatore IACOLINO
Salvatore IACOLINO
Itaalia

Sünnikuupäev : , Favara

Seitsmes ametiaeg Salvatore IACOLINO

Fraktsioonid

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 14-07-2009 / 08-12-2013 : Il Popolo della Libertà (Itaalia)
 • 09-12-2013 / 30-06-2014 : Forza Italia (Itaalia)

Aseesimees

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Liikmed

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu tõkestamise erikomisjon

Asendusliige

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

all-activities

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve – kõik jaod

05-09-2012 LIBE_AD(2012)491339 PE 491.339v02-00 LIBE
Salvatore IACOLINO

ARVAMUS Volitus 2013. aasta eelarveprojekti käsitlevaks kolmepoolseks kohtumiseks

31-05-2012 LIBE_AD(2012)487917 PE 487.917v03-00 LIBE
Salvatore IACOLINO

ARVAMUS Ressursitõhus Euroopa

18-04-2012 INTA_AD(2012)480778 PE 480.778v03-00 INTA
Salvatore IACOLINO

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse tarbijatele mõeldud toodete ohutust ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/357/EMÜ ja direktiiv 2001/95/EÜ

18-09-2013 INTA_AD(2013)513019 PE 513.019v02-00 INTA
Cristiana MUSCARDINI

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse toodete turujärelevalvet ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 1999/5/EÜ, 2000/9/EÜ, 2000/14/EÜ, 2001/95/EÜ, 2004/108/EÜ, 2006/42/EÜ, 2006/95/EÜ, 2007/23/EÜ, 2008/57/EÜ, 2009/48/EÜ, 2009/105/EÜ, 2009/142/EÜ ja 2011/65/EL ning määrust (EL) nr 305/2011, määrust (EÜ) nr 764/2008 ja määrust (EÜ) nr 765/2008

18-09-2013 INTA_AD(2013)513014 PE 513.014v03-00 INTA
George Sabin CUTAȘ

ARVAMUS ELi lennundusalane välispoliitika – tulevikuprobleemide lahendamine

21-03-2013 INTA_AD(2013)504234 PE 504.234v02-00 INTA
Robert STURDY

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Seaduslikud uimastid

26-09-2011 P7_DCL(2011)0040 Kehtivuse kaotanud
George Sabin CUTAȘ Salvatore IACOLINO Ramona Nicole MĂNESCU Michèle RIVASI
Algatatud : 26-09-2011
Tähtaeg : 09-01-2012
Allakirjutanute arv : 110 - 15-12-2011

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.