José Manuel
FERNANDES

Raportöörina esitatud arvamus - Kaheksanda koosseisu ametiaeg José Manuel FERNANDES

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus, millega sõlmitakse Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping, mis hõlmab selle rakendamise protokolli ja lepingu juurde kuuluvat kirjavahetust

12-12-2018 BUDG_AD(2018)630543 PE630.543v02-00 BUDG
José Manuel FERNANDES

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta

25-04-2018 BUDG_AD(2018)616826 PE616.826v02-00 BUDG
José Manuel FERNANDES

ARVAMUS võimalike muutuste ja kohanduste kohta Euroopa Liidu praeguses institutsioonilises ülesehituses

28-09-2016 BUDG_AD(2016)587434 PE587.434v02-00 BUDG
José Manuel FERNANDES

ARVAMUS nõukogu otsuse eelnõu kohta seoses Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise protokolli allkirjastamisega, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ning Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ette nähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus

07-05-2015 BUDG_AD(2015)546725 PE546.725v02-00 BUDG
José Manuel FERNANDES

ARVAMUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ning Sao Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ette nähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

20-11-2014 BUDG_AD(2014)539522 PE539.522v03-00 BUDG
José Manuel FERNANDES