Estelle
GRELIER

Variraportöörina esitatud arvamus - Seitsmes ametiaeg Estelle GRELIER

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020

20-09-2012 PECH_AD(2012)487813 PE 487.813v04-00 PECH
João FERREIRA