Kriton
ARSENIS

Variraportöörina esitatud arvamus - Seitsmes ametiaeg Kriton ARSENIS

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse juurdepääsu geneetilistele ressurssidele ning nende kasutamisest saadava tulu õiglast ja erapooletut jaotamist Euroopa Liidus

30-05-2013 DEVE_AD(2013)507953 PE 507.953v02-00 DEVE
Catherine GRÈZE

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolli sõlmimise kohta

30-05-2013 DEVE_AD(2013)507951 PE 507.951v02-00 DEVE
Catherine GRÈZE

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta [millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1198/2006 ja nõukogu määrus (EÜ) nr 861/2006 ning nõukogu määrus nr XXX/2011 integreeritud merenduspoliitika kohta]

06-12-2012 ENVI_AD(2012)489647 PE 489.647v02-00 ENVI
Nikos CHRYSOGELOS

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006

20-06-2012 PECH_AD(2012)487807 PE 487.807v02-00 PECH
Jean-Paul BESSET

ARVAMUS Ühise kalanduspoliitika reformi käsitlev üldine teatis

22-05-2012 DEVE_AD(2012)483813 PE 483.813v03-00 DEVE
Isabella LÖVIN

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse kalavarude kaitseks võetavaid teatavaid meetmeid seoses mittesäästvat kalapüüki lubavate riikidega

28-03-2012 DEVE_AD(2012)483471 PE 483.471v02-00 DEVE
Maurice PONGA

ARVAMUS Nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Libeeria Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluslepingu (milles käsitletakse metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist) sõlmimise kohta

29-02-2012 DEVE_AD(2012)480770 PE 480.770v02-00 DEVE
Judith SARGENTINI

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelise protokolli (millega määratakse kindlaks lepinguosaliste vahelise kehtiva kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimise kohta

06-12-2011 DEVE_AD(2011)473931 PE 473.931v02-00 DEVE
Isabella LÖVIN

ARVAMUS Nõukogu otsuse eelnõu protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Seišelli Vabariigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimise kohta

23-03-2011 DEVE_AD(2011)458582 PE 458.582v02-00 DEVE
Michèle STRIFFLER

ARVAMUS SKP täiendamine. Edu mõõtmine muutuvas maailmas

27-10-2010 DEVE_AD(2010)448875 PE 448.875v02-00 DEVE
Nirj DEVA

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodava puidu ja puittoodetega kauplemist käsitleva vabatahtliku partnerluslepingu (FLEGT) sõlmimist Euroopa Liidu ja Kameruni Vabariigi vahel

26-10-2010 DEVE_AD(2010)448998 PE 448.998v02-00 DEVE
Eva JOLY

ARVAMUS Nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Kongo Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluslepingu, milles käsitletakse metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist (FLEGT), sõlmimise kohta

26-10-2010 DEVE_AD(2010)448881 PE 448.881v03-00 DEVE
Eva JOLY

ARVAMUS Rahvusvaheline kaubanduspoliitika kliimamuutusega kaasnevate nõudmiste taustal

08-10-2010 DEVE_AD(2010)445821 PE 445.821v02-00 DEVE
Catherine GRÈZE