Kriton
ARSENIS

Raportöörina esitatud arvamus - Seitsmes ametiaeg Kriton ARSENIS

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Soovitus nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 69. istungjärgu kohta

03-03-2014 DEVE_AD(2014)528175 PE 528.175v02-00 DEVE
Kriton ARSENIS

ARVAMUS Nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist käsitleva vabatahtliku partnerluslepingu sõlmimist Euroopa Liidu ja Indoneesia Vabariigi vahel

19-12-2013 DEVE_AD(2013)524698 PE 524.698v03-00 DEVE
Kriton ARSENIS

ARVAMUS Ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid 2020. aastaks: toidu, loodusvarade ja territooriumiga seotud tulevikuprobleemide lahendamine

13-04-2011 DEVE_AD(2011)460764 PE 460.764v03-00 DEVE
Kriton ARSENIS

ARVAMUS Komisjoni valge raamat „Kliimamuutustega kohanemine: Euroopa tegevusraamistik”

05-03-2010 PECH_AD(2010)431046 PE 431.046v04-00 PECH
Kriton ARSENIS