Kriton ARSENIS Kriton ARSENIS
Kriton ARSENIS
Kreeka

Sünnikuupäev : , Thessaloniki

Seitsmes ametiaeg Kriton ARSENIS

Fraktsioonid

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 14-07-2009 / 29-05-2013 : Panhellenic Socialist Movement (Kreeka)
 • 30-05-2013 / 30-06-2014 : - (Kreeka)

Liikmed

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kalanduskomisjon
 • 16-09-2009 / 10-09-2013 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 10-09-2013 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kalanduskomisjon

Asendusliige

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Arengukomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Andide Ühenduse riikidega suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Arengukomisjon
 • 11-09-2013 / 30-06-2014 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

all-activities

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eritingimused süvamere kalavarude püügiks Kirde-Atlandil ja sätted kalapüügiks Kirde-Atlandi rahvusvahelistes vetes, ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2347/2002

18-11-2013 A7-0395/2013 PE 506.025v03-00 PECH
Kriton ARSENIS

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Soovitus nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 69. istungjärgu kohta

03-03-2014 DEVE_AD(2014)528175 PE 528.175v02-00 DEVE
Kriton ARSENIS

ARVAMUS Nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist käsitleva vabatahtliku partnerluslepingu sõlmimist Euroopa Liidu ja Indoneesia Vabariigi vahel

19-12-2013 DEVE_AD(2013)524698 PE 524.698v03-00 DEVE
Kriton ARSENIS

ARVAMUS Ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid 2020. aastaks: toidu, loodusvarade ja territooriumiga seotud tulevikuprobleemide lahendamine

13-04-2011 DEVE_AD(2011)460764 PE 460.764v03-00 DEVE
Kriton ARSENIS

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse juurdepääsu geneetilistele ressurssidele ning nende kasutamisest saadava tulu õiglast ja erapooletut jaotamist Euroopa Liidus

30-05-2013 DEVE_AD(2013)507953 PE 507.953v02-00 DEVE
Catherine GRÈZE

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolli sõlmimise kohta

30-05-2013 DEVE_AD(2013)507951 PE 507.951v02-00 DEVE
Catherine GRÈZE

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta [millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1198/2006 ja nõukogu määrus (EÜ) nr 861/2006 ning nõukogu määrus nr XXX/2011 integreeritud merenduspoliitika kohta]

06-12-2012 ENVI_AD(2012)489647 PE 489.647v02-00 ENVI
Nikos CHRYSOGELOS

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Kemikaalide suhtes avalduva mitmese tundlikkuse ja elektromagnetväljade suhtes avalduva ülitundlikkuse tunnustamine rahvusvahelises haiguste ja nendega seotud terviseprobleemide statistilises klassifikatsioonis (RHK)

12-03-2012 P7_DCL(2012)0014 Kehtivuse kaotanud
Raül ROMEVA i RUEDA Kriton ARSENIS Willy MEYER Michèle RIVASI Oreste ROSSI
Algatatud : 12-03-2012
Tähtaeg : 14-06-2012
Allakirjutanute arv : 188 - 14-06-2012

Kirjalik deklaratsioon: kalad kui ühine hüve

30-11-2011 P7_DCL(2011)0047 Vastu võetud
Guido MILANA Kriton ARSENIS Corinne LEPAGE Maria do Céu PATRÃO NEVES Raül ROMEVA i RUEDA
Algatatud : 30-11-2011
Tähtaeg : 29-03-2012
Vastu võetud (kuupäev) : 18-04-2012
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2012)0129
Allakirjutanute arv : 390 - 29-03-2012

Kirjalik deklaratsioon: Kiropraktika

14-06-2010 P7_DCL(2010)0046 Kehtivuse kaotanud
Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES Satu HASSI Kriton ARSENIS
Algatatud : 14-06-2010
Tähtaeg : 14-10-2010
Allakirjutanute arv : 72 - 15-10-2010

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.