Ulrike LUNACEK Ulrike LUNACEK
Ulrike LUNACEK
Austria

Sünnikuupäev : , Krems a.d. Donau

Kaheksanda koosseisu ametiaeg Ulrike LUNACEK

Fraktsioonid

 • 01-07-2014 / 08-11-2017 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 01-07-2014 / 08-11-2017 : Die Grünen - Die Grüne Alternative (Austria)

Asepresident

 • 01-07-2014 / 17-01-2017 : Euroopa Parlament
 • 18-01-2017 / 23-10-2017 : Euroopa Parlament

Aseesimees

 • 13-10-2014 / 08-11-2017 : Delegatsioon Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovoga suhtlemiseks

Liikmed

 • 01-07-2014 / 16-01-2017 : Euroopa Parlamendi juhatus
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Väliskomisjon
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegatsioon Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovoga suhtlemiseks
 • 18-01-2017 / 23-10-2017 : Euroopa Parlamendi juhatus
 • 19-01-2017 / 08-11-2017 : Väliskomisjon

Asendusliige

 • 01-07-2014 / 13-10-2014 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 14-07-2014 / 08-11-2017 : Delegatsioon ELi–Serbia parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees
 • 14-07-2014 / 08-11-2017 : Delegatsioon ELi–Montenegro parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees
 • 19-01-2017 / 08-11-2017 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Parlamendi põhitegevus

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS nõukogu otsuse eelnõu kohta Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Usbekistani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu juurde kuuluva protokolli (millega muudetakse lepingut, et laiendada partnerlus- ja koostöölepingu sätteid kahepoolsele tekstiiltoodetega kauplemisele, kuna tekstiiltoodetega kauplemist käsitleva kahepoolse lepingu kehtivus lõpeb) sõlmimise kohta

25-10-2016 AFET_AD(2016)589215 PE589.215v03-00 AFET
Ulrike LUNACEK

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo)

07-07-2016 AFET_AD(2016)584014 PE584.014v02-00 AFET
Ulrike LUNACEK

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ (millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel) („võrdse tööalase kohtlemise direktiiv”) kohaldamise kohta

22-03-2016 LIBE_AD(2016)573202 PE573.202v02-00 LIBE
Helga STEVENS

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Terrorismivastane võitlus (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier) EN

16-02-2017

. – I would like to explain why I voted against the directive on combating terrorism. While I agree with the general objective of harmonising the definitions of terrorist offences at EU level, I believe this directive contains major flaws:
– I am concerned about the definitions of terrorist offences in Article 3, since they include destruction of infrastructure likely to cause ‘a major economic loss’. Governments could use this to muzzle acts of civil disobedience or NGOs, including environmental groups. I believe that terrorism should be an act of violence that endangers human lives, not business.
– I am alarmed by Article 5 on public provocation to terrorism, which criminalises the ‘indirect’ provocation to commit a terrorist offence. Nobody knows what this entails. It is likely to lead to abuses to freedom of expression. Read in line with Article 21 on the blocking of websites, the notion of indirect provocation is very dangerous.
– Finally, I am critical of Article 9 on the criminalisation of travelling. I still do not see the point of criminalising the travelling in itself, since other offences are enough to prosecute a suspected foreign fighter. The fact that intra-EU travels are also covered makes me anxious for our freedom of movement.

Kirjalikult vastatavad küsimused

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.