Andrey NOVAKOV Andrey NOVAKOV
Andrey NOVAKOV

Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)

Jäsen

Bulgaria - Citizens for European Development of Bulgaria (Bulgaria)

syntynyt : , PAZARDZHIK

Kirjalliset äänestysselitykset Andrey NOVAKOV

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevat yhteiset säännöt BG

26-03-2020

Това предложение е във връзка с изменението на Регламент (ЕИО) No 95/93 относно общите правила за разпределение на слотовете на летищата в ЕС, което има за цел да измени временно правилата като необходима мярка отговаряща на разрастващата се пандемия от COVID-19 и нейното влияние върху въздушния транспорт. В следствие на разпространението на COVID-19, превозвачите бяха принудени да откажат или модифицират своите полети, за да се ограничат така наречените призрачни полети, които натоварват финансово икономиката и замърсяват излишно околната среда. В условията на развитие на сегашната пандемия и мерките взети срещу нея, неизползването на вече разпределените слотове за въздушните превозвачи не трябва автоматично да води до тяхната загуба. Измененията на Регламента ще намалят неблагоприятните ефекти, които COVID-19 ще нанесе върху авиационния сектор. Гласувам в подкрепа.

Erityistoimenpiteet, jotta saataisiin liikkeelle investointeja jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmiin ja muille talouden aloille covid-19-epidemian vastatoimena (koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskeva investointialoite) BG

26-03-2020

Предложението е относно Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса COVID-19. COVID-19 засегна държавите членки внезапно и ще има огромно въздействие върху тяхната икономика. Инициативата изменя регламенти (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 508/2014 във връзка със специални мерки за мобилизиране на инвестиции в системите на здравеопазване на държавите членки и в други сектори на техните икономики в отговор на избухването на вируса. Създалата се извънредна ситуация изисква допълнителни публични ресурси, за да се подпомогнат здравните системи, както и останалите дейности възпрепятствани от епидемията. Тези проблеми изискват цялостното мобилизиране на наличните ресурси в ЕС и на държавите членки. Комисията предлага да се насърчат инвестициите като се мобилизират наличните резерви от парични средства в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове, за да се пребори кризата незабавно. Инвестициите ще достигнат над 37 милиарда евро. За осъществяване на това предложение и бързо насочване на инвестициите, Комисията предлага да не изисква възстановяване на неизразходеното предварително финансиране за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) до приключването на програмите. Гласувам в подкрепа.

Hallinnollisen yhteistyön lujittamiseen tähtäävät toimenpiteet alv-petosten torjumiseksi (A9-0047/2019 - Lídia Pereira) BG

17-12-2019

Докладът е относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 по отношение на мерки за засилване на административното сътрудничество с цел борба с измамите с ДДС. Според Комисията неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС (разликата между потенциалните и реално събраните приходи от ДДС) в ЕС възлиза на 137 милиарда евро, което представлява 267 евро загуба на приходи на човек в ЕС. В различните държави членки неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС варира от 0,7% от общите очаквани приходи в някои държави членки до 35,5% в други. Това доказва необходимостта от повече транснационално сътрудничество за по-ефективна борба с измамите с ДДС при електронната търговия, но и с измамите с ДДС като цяло.
Настоящото предложение се отнася до задължителното предаване и обмен на информация за плащания, която е от значение за ДДС, между отговорните за ДДС органи. То определя правила за хармонизирано събиране от държавите членки на информацията от регистрите, до които доставчиците на платежни услуги дават достъп по електронен път. Стратегията за борба с измамите с ДДС трябва да се развива успоредно с нарастващата модернизация на икономиката, като същевременно системата на ДДС се опростява възможно най-много за предприятията и гражданите. Гласувам в подкрепа.

Talousarviomenettely 2020: yhteinen teksti (A9-0035/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) BG

27-11-2019

В този доклад Европейският парламент излага становището си относно общия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година, одобрен от Помирителния комитет в рамките на бюджетната процедура. Бюджетът за 2020 г. следва да проправи пътя за многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021 – 2027 г. и да предостави солидна отправна точка за започване на изпълнението на новите програми на Съюза. Общото равнище на бюджетните кредити за поети задължения в бюджета за 2020 г. се определя на 168 688,1 милиона евро, което оставя марж под таваните на МФР за 2020 г. в размер на 1 492,3 милиона евро. Това съответства на общо увеличение с 400,0 милиона евро в сравнение с проектобюджета. Бюджетните приоритети се фокусират върху опазването на климата; подкрепа за младите хора – засилване на „Еразъм“ и борба с младежката безработица и инвестиции в инфраструктурата. Това е последният бюджет на настоящата финансова рамка 2014-2020г. Гласувам в подкрепа.

Taloudellisen tuen antaminen jäsenvaltioille niihin kohdistuvan vakavan taloudellisen rasitteen kattamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa unionista ilman sopimusta (A9-0020/2019 - Younous Omarjee) BG

24-10-2019

Докладът е относно предложението за регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета (относно фонд „Солидарност“) с оглед на предоставяне на финансово подпомагане на държавите членки за компенсиране на сериозното финансово бреме вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение. В случай на липса на споразумение Обединеното кралство ще престане да бъде част от единния пазар и от митническия съюз. Брексит ще доведе до значителни икономически затруднения не само в Обединеното кралство, но и в онези части от другите държави членки, които разчитат до голяма степен на икономическите връзки с Обединеното кралство. Затова, на първо място съгласно предложението на Комисията, излизането на Обединеното кралство от ЕС ще стане едно от обстоятелствата, които могат да служат за основание за отпускането на средства от Фонда (понастоящем Фондът обхваща само природни бедствия). На второ място, предложението има за цел да увеличи авансовите плащания от Фонда от 10 на 25%. Мнозинството от членовете на комисията по регионално развитие са съгласни, че следва да се предприемат мерки, за да може да се предостави финансова помощ на засегнатите държави членки. Гласувам в подкрепа на резолюцията.

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) BG

23-10-2019

В този доклад Европейският парламент излага становището си относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година. Парламентът изтъква, че бюджетът за 2020 г. следва да проправи пътя за многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021 – 2027 г. и да предостави солидна отправна точка за започване на изпълнението на новото поколение програми на Съюза. Той припомня, че 2020 г. е последната година от действащата МФР и последната възможност за Съюза да се доближи до изпълнението на политическите ангажименти за този период. Европейският парламент определя общото равнище на бюджетните кредити за поети задължения в бюджета за 2020 г. (всички раздели) на 170 971 519 973 EUR, което представлява увеличение с 2 699 813 994 EUR спрямо проектобюджета. Освен това, той също значително увеличава разпределените за „Хоризонт 2020“ и „Еразъм+“ бюджетни кредити. Допълнително предлага и необходими увеличения по финансирането на мерки за справяне с последиците от африканската чума по свинете в няколко държави членки. Предложено е и увеличение на бюджетните кредити за плащания за европейските структурни и инвестиционни фондове с общо 3 милиарда евро въз основа на очакването, че държавите членки ще продължат да ускоряват изпълнението на своите оперативни програми. Гласувам в подкрепа на резолюцията.

Euroopan globalisaatiorahasto (2014–2020) (A9-0015/2019 - Vilija Blinkevičiūtė) BG

22-10-2019

Резолюцията е относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1309/2013 относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) (2014 – 2020 г.). Настоящото предложение е част от плана на Съюза за готовност и извънредни действия, целящ смекчаване на най-значителните сътресения, причинени от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение. В предложените промени се посочва, че съкращенията в резултат на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение попадат в обхвата на ЕФПГ. Предложението на Комисията има за цел да даде политически сигнал, че ЕФПГ би могъл да отговори ефективно, като предложи помощ на съкратените работници в области, отрасли, територии или пазари на труда, засегнати от сериозни икономически сътресения поради оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение. Гласувам в подкрепа на резолюцията.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg

Postiosoite

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles