Andrey NOVAKOV Andrey NOVAKOV
Andrey NOVAKOV

Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)

Jäsen

Bulgaria - Citizens for European Development of Bulgaria (Bulgaria)

syntynyt : , PAZARDZHIK

Kirjalliset äänestysselitykset Andrey NOVAKOV

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Lisätalousarvioesitys nro 5 vuoden 2020 yleiseen talousarvioon: Tuen jatkaminen pakolaisille ja heitä vastaanottaville yhteisöille Syyrian kriisin seurauksena Jordaniassa, Libanonissa ja Turkissa (A9-0127/2020 - Monika Hohlmeier) BG

10-07-2020

Тази резолюция на Европейския парламент се отнася до позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2020 на Европейския съюз за финансовата 2020 г. – Запазване на подкрепата за бежанците и приемните общности в Йордания, Ливан и Турция в отговор на кризата в Сирия. Проектът на коригиращ бюджет е с цел предоставянето на 100 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания като подкрепа за устойчивост на бежанците и приемните общности в Йордания и Ливан, и на 485 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и 68 милиона евро под формата на бюджетни кредити за плащания, за да се гарантира продължаването на спешната хуманитарна помощ за бежанците в Турция. Това предложение ще допринесе за ефективното изпълнение на приоритетите на ЕС и неговите международни задължения. Допълнително, неговото приемане ще гарантира по-плавен преход от настоящата към следващата многогодишна финансова рамка (МФР). Гласувам в подкрепа на предложението.

Päätös ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2020 humanitaarisen tuen jatkamiseksi pakolaisille Turkissa (A9-0125/2020 - Monika Hohlmeier) BG

10-07-2020

Тази резолюция на Европейския парламент е относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета във връзка с мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2020 г. за продължаване на хуманитарната помощ за бежанците в Турция. Маржът за непредвидени обстоятелства в размер до 0,03% от брутния национален доход на Съюза е създаден с член 13 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета. Във връзка с финансирането, включено в проект на коригиращ бюджет № 5 към бюджета на ЕС за 2020г., Комисията предложи да мобилизира маржа за непредвидени обстоятелства, за да бъде отговорено на спешната потребност от предоставяне на хуманитарна помощ за бежанците в Турция чрез увеличаване на бюджетните кредити за поети задължения в общия бюджет на Съюза за финансовата 2020 година над тавана по функция 4 (Глобална Европа) на многогодишната финансова рамка (МФР). Мобилизирането ще осигури сума в размер на 481 572 239 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения над тавана за поетите задължения по функция 4 от МФР. Гласувам в негова подкрепа.

Vuorokautinen ja viikoittainen enimmäisajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla tapahtuva paikannus (A9-0115/2020 - Henna Virkkunen) BG

08-07-2020

Това предложение за изменение на Регламентите (ЕО) № 561/2006 и (ЕС) № 165/2014 засяга времето за управление и почивките на водачите. Досието е част от т. нар. пакет Мобилност I, предложен от Европейската комисия през 2017 г. Първоначалната идея на предложените изменения от Комисията целеше да изясни и адаптира определени регламенти към променящите се нужди на сектора. Предложението обхваща редица социални аспекти с цел гарантирането на по-добри условия за почивка на водачите, както и повече възможности да прекарват време у дома.
Три години по-късно и десетки гласувания в комисията по транспорт и в пленарната зала, предложените от Комисията идеи претърпяха чувствителни промени, а пакетът Мобилност раздели Европейския парламент на източни и западни държави. Смятам, че поставянето на условие къде водачът да прекарва почивката си на всеки 4 седмици нарушава изконно човешко право и основна европейска ценност, а именно правото на свободно движение и свободен избор. Поради тези причини, заедно с представителите на общо 9 държави внесохме съвместни изменения.

Vuorokautinen ja viikoittainen enimmäisajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla tapahtuva paikannus (A9-0116/2020 - Ismail Ertug) BG

08-07-2020

Това предложение на Европейската комисия цели да измени Регламентите (EC) № 1071/2009, (EC) № 1072/2009 и (ЕС) № 1024/2012, засягайки правилата за каботаж и борбата с незаконните практики. Досието е част от т. нар. пакет Мобилност I, предложен от Европейската комисия през 2017 г. Първоначалната идея на предложените изменения от Комисията целеше да изясни и адаптира определени регламенти към променящите се нужди на сектора. Предложението обхваща редица аспекти, целящи по-стриктните правила за каботаж и нарушенията на конкуренцията в сектора.
За съжаление в продължение на три години и след десетки гласувания това досие се превърна в повод за всеобщи спорове и разногласия в Европейския парламент, със скритите намерения за отслабване на иначе силно конкурентния транспортен сектор на Централна и Източна Европа. Уверен съм, че подобни правила (като задължението празни камиони да се връщат в държавата им по установяване на всеки осем седмици) са недопустими, а също така и дискриминационни за периферните държави членки. Периодичното движение на празни камиони на територията на Европа ще доведе до повишаване на нивото на вредните емисии, което ясно противоречи на екологичната политика на ЕС и т. нар. Зелен пакт. Поради тези причини, заедно с представителите на общо 9 държави внесохме съвместни изменения.

Suuntaviivat vuoden 2021 talousarviota varten - Pääluokka III (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) BG

19-06-2020

Тази резолюция засяга общите насоки на Европейския парламент за изготвянето на бюджета за 2021 година, раздел III - Комисия. В насоките си, Парламентът обръща внимание на усилията, които трябва да бъдат положени за справяне с кризата, породена от COVID-19, тъй като бюджетът за защита и иновации е ключов за излизане от нея. Нито една държава членка не трябва да бъде изоставена в тези времена, затова в насоките се обръща внимание на солидарността в Съюза по време на обострени социални, екологични, икономически и финансови предизвикателства. В резолюцията се подчертава също, че бюджетът за 2021 г. следва да бъде първият от една амбициозна и актуализирана Многогодишна финансова рамка (МФР). Допълнително е обърнато специално внимание на транспорта и туризма, като се уточнява, че инвестициите в транспортна инфраструктура могат да подпомогнат икономиката и да подкрепят усилията за борба с изменението на климата. Туризмът като един от най-засегнатите сектори се нуждае от цялостна стратегия, подкрепена от специалното разпределение на средства чрез отделна програма на ЕС. Осигуряването на достатъчно средства за вътрешната и външната сигурност на ЕС също е подчертано в текста. Гласувам в подкрепа.

Matkailu ja liikenne vuonna 2020 ja sen jälkeen (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020) BG

19-06-2020

Тази резолюция се отнася за транспорта и туризма през 2020 година и след това. В нея Парламентът обръща внимание на плановете за възстановяване на европейския туризъм и транспорт след избухването на пандемията от COVID-19. Счита се, че както краткосрочното, така и дългосрочното подпомагане на тези сектори е много необходимо, за да се гарантира тяхното бъдеще и конкурентоспособност. Важно е мерките, които се прилагат в момента, да сведат до минимум допълнителните загуби и същевременно да успеят да възстановят доверието на туристите. Солидарността и добрата координация в сектора на туризма са ключови за оцеляването му, а възстановителният план на Комисията подчертава важността на инвестициите. Туристическият сектор е силно зависим от транспортния. Подобряването на достъпността, устойчивостта и свързаността на всички видове транспорт, като същевременно се поддържа тяхното високо ниво на безопасност, ще окаже значително влияние за укрепването на туристическия сектор в ЕС. Необходимо е насърчаване на устойчивите начини на пътуване, като например железопътния транспорт и развитието на нощните влакове. Изграждането на добра мрежа от модерна, безопасна и устойчива инфраструктура ще улесни пътуването в целия ЕС, като периферните държави членки ще бъдат по-достъпни за вътрешноевропейски и международен туризъм. Гласувам в подкрепа.

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: komission aloitteesta annettava tekninen tuki (A9-0109/2020 - Victor Negrescu) BG

17-06-2020

Тази резолюция се отнася за предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е създаден с цел да предоставя допълнителна подкрепа на работници, засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия.
Съгласно европейските разпоредби фондът не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро като съответните суми се вписват в общия бюджет на ЕС. Предложението на Комисията касае мобилизирането на 345 000 EUR от Фонда с цел обезпечаване на техническа помощ за Комисията. Помощта ще финансира дейности като мониторинг и събиране на данни, информация, създаване на интерфейс за база от знания и консултиране на държавите членки относно използването, проследяването и оценяването на ЕФПГ. За да се мобилизират средства от Фонда, Комисията представи на бюджетния орган искане на трансфер на обща сума от 345 000 EUR от резерва за ЕФПГ (04 04 01 (БКП) и 40 02 43 (БКПЗ)) към бюджетния ред за ЕФПГ (04 01 04 04 (едногодишни бюджетни кредити)). Това е първото предложение за трансфер за мобилизирането на средства от Фонда, представено на бюджетния орган през 2020 г. Гласувам в подкрепа на резолюцията.

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Portugalin, Espanjan, Italian ja Itävallan avustamiseksi (A9-0105/2020 - José Manuel Fernandes) BG

17-06-2020

Тази резолюция засяга мобилизирането на средствата от фонд „Солидарност“ на ЕС за предоставяне на финансова помощ във връзка с екстремните метеорологични събития засегнали Португалия, Испания, Италия и Австрия през есента на 2019 г. Общият размер на сумата, предложена за мобилизиране е 278 993 814 EUR. Следователно това налага също и изменение на бюджета посредством проект на коригиращ бюджет (ПКБ № 4/2020). ПКБ № 4/2020 има за цел увеличаване на финансовите средства по бюджетен ред 13 06 01 „Подпомагане на държавите членки в случай на мащабно природно бедствие със сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката“ с 272 498 208 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания. Това е първото решение за мобилизиране на средства от Фонда за 2020 г. Гласувам в подкрепа на резолюцията.

Lisätalousarvioesitys nro 3/2020: varainhoitovuoden 2019 ylijäämän ottaminen talousarvioon (A9-0104/2020 - Monika Hohlmeier) BG

17-06-2020

Тази резолюция на Европейския парламент се отнася до позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2020 на Европейския съюз за финансовата 2020 година - вписване на излишъка от финансовата 2019 година, възлизащ на 3 218, 4 милиона евро. В нея Парламентът призовава отново всички налични средства и неизползвани суми в бюджета на ЕС (включително и излишъкът) да се използват за бързо изпращане на финансова помощ на регионите и предприятията, засегнати най-много от пандемията от COVID-19. Допълнително Парламентът напомня, че е редно да съществува възможност бюджетът на ЕС да използва отново и приходите от глоби, и тези от просрочени плащания, без съответно намаление на вноските на база БНД. Парламентът подкрепя също и увеличаването на предложения резерв на ЕС (общия марж на поетите задължения) в следващата многогодишна финансова рамка (МФР) със сума, равна на приходите от глоби и имуществени санкции. Гласувам в подкрепа на това предложение.

Lisätalousarvioesitys nro 4/2020: ehdotus Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Portugalin, Espanjan, Italian ja Itävallan avustamiseksi (A9-0106/2020 - Monika Hohlmeier) BG

17-06-2020

Тази резолюция на Европейския парламент се отнася до позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2020 на Европейския съюз за финансовата 2020 година, който придружава предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за предоставяне на средства за Португалия, Испания, Италия и Австрия. Фонд „Солидарност“ на ЕС е специален инструмент съгласно определението в Регламента за многогодишна финансова рамка (МФР), предоставящ подкрепа на държавите членки и на тези, присъединяващи се към ЕС, в случай на големи бедствия причинени от природни явления. Комисията предлага да се измени бюджетът за 2020г. и да се увеличат финансовите средства по бюджетен ред 13 06 01 „Подпомагане на държавите членки в случай на мащабно природно бедствие със сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката“ с 272 498 208 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания. Гласувам в подкрепа.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg