Csaba MOLNÁR Csaba MOLNÁR
Csaba MOLNÁR

Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä

Jäsen

Unkari - Demokratikus Koalíció (Unkari)

syntynyt : , Csorna

Kirjalliset äänestysselitykset Csaba MOLNÁR

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat (A9-0124/2020 - José Gusmão) HU

10-07-2020

A Bizottság javaslatot tett a Tanácsnak a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló határozat elfogadására. Elfogadásáról a Tanácsnak konzultálnia kell a Parlamenttel.
A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament a Bizottság javaslatát 36 módosítással hagyja jóvá.
Ennek megfelelően szavaztam.

Lisätalousarvioesitys nro 5 vuoden 2020 yleiseen talousarvioon: Tuen jatkaminen pakolaisille ja heitä vastaanottaville yhteisöille Syyrian kriisin seurauksena Jordaniassa, Libanonissa ja Turkissa (A9-0127/2020 - Monika Hohlmeier) HU

10-07-2020

A Bizottság elfogadta az az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó 5/2020 számú költségvetés-módosítási tervezetét. A tervezet célja, hogy a szíriai válságra adott válaszként továbbra is támogatást nyújtson a Jordániában, Libanonban és Törökországban tartózkodó menekülteknek, és az őket befogadó közösségeknek.
A Bizottság 100 millió EUR összegű új kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzat biztosítását javasolja Jordánia és Libanon számára, a sport, kultúra, oktatás, ivóvízellátás és szociális védelem céljára. További 485 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzat biztosítását javasolja az Unió két fő törökországi humanitárius programjához, éspedig a szükséghelyzeti szociális védőháló (ESSN), amely havi készpénzátutalást biztosít mintegy 1,7 millió menekült számára, és a feltételes iskoláztatási készpénztámogatás (CCTE) finanszírozására, mely utóbbi azoknak a menekült családoknak biztosít készpénzt, akiknek a gyermekei munka helyett iskolába járnak. További 68 millió EUR kifizetési előirányzat biztosítását javasolja a CCTE 2020. évi előfinanszírozásának fedezésére. A Tanács továbbította a Parlamentnek a tervezetről szóló álláspontját.
A Költségvetési Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament vegye tudomásul a Bizottság által benyújtott tervezetet és hagyja jóvá az erről szóló tanácsi álláspontot.
Ennek megfelelően szavaztam.

Päätös ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2020 humanitaarisen tuen jatkamiseksi pakolaisille Turkissa (A9-0125/2020 - Monika Hohlmeier) HU

10-07-2020

A Bizottság az előző pontban tárgyalt költségvetés-módosítási tervezethez kapcsolódóan javaslatot tett a Parlamentnek és a Tanácsnak a rendkívüli tartalék 2020. évi, a Törökországban lévő menekültek számára nyújtott humanitárius támogatás folytatása céljából történő igénybevételéről szóló határozat elfogadására.
A Költségvetési Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament értsen egyet a rendkívüli tartaléknak a többéves pénzügyi keret 4. fejezetének (Globális Európa) kötelezettségvállalási felső határát meghaladó igénybevételével egy 481 572 239 EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat biztosítása céljából, és hagyja jóvá az erről szóló határozatot.
Ennek megfelelően szavaztam.

Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen vastalause: Tietyt kromitrioksidin käyttötarkoitukset (B9-0202/2020) HU

10-07-2020

A Bizottság az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján végrehajtási határozattervezetet fogadott el a króm-trioxid egyes felhasználási módjaira vonatkozó engedélynek a REACHLaw Ltd kérelmére történő részleges megadására.
A króm-trioxidot azonban 2010-ben felvették a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti különös aggodalomra okot adó anyagok jelöltlistájára, mint rákkeltő és mutagén anyagot. A króm-trioxidot továbbra is igénybe venni kívánó vállalatoknak 2016. március 21-ig engedély iránti kérelmet kellett benyújtaniuk. A REACHLaw Ltd a króm-trioxid négy felhasználásának engedélyezése iránti kérelmet nyújtott be, ez azonban több szempontból is problematikus: hiányos, nagy része pedig egy másik cég által benyújtott kérelem másolata, amely cég kérelme szintén nem felel meg az említett rendelet előírásainak.
A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság azt indítványozza, hogy a Parlament adjon hangot annak a véleményének, miszerint a bizottsági végrehajtási határozat tervezete túllépi a 1907/2006/EK rendeletben meghatározott végrehajtási hatásköröket, ezért kérje föl a Bizottságot, hogy vonja vissza végrehajtási határozata tervezetét és nyújtson be új tervezetet.
Ennek megfelelően szavaztam

Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen vastalause: Tehoaineet, muun muassa flumioksatsiini (B9-0203/2020) HU

10-07-2020

A Bizottság végrehajtási rendelet tervezetet fogadott el az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a flumioxazin hatóanyag jóváhagyási időtartamának 2021. június 30-ig való meghosszabbítása tekintetében történő módosítására. Döntését azzal indokolta, hogy az anyag értékelése a kérelmezőkön kívül álló okok miatt halasztást szenvedett, és jóváhagyása valószínűleg még azelőtt lejár, hogy meghosszabbításukról döntés születne. A flumioxazin azonban a reprodukciót károsító anyag, nagyon mérgező a vízi élővilágra, és hosszan tartó károsodást okoz. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság ezenkívül megállapította, hogy a flumioxazin potenciális endokrin károsító hatása olyan problémát jelent, amelyet nem lehet megoldani és amely súlyos aggodalomra ad okot.
A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság azt indítványozza, hogy a Parlament adjon hangot annak a véleményének, miszerint a végrehajtási rendelet tervezet túllépi az 1107/2009/EK rendeletben meghatározott végrehajtási hatásköröket, továbbá nem felel meg az uniós jognak, mivel nem tartja tiszteletben az elővigyázatosság elvét. Hívja föl ezért a Bizottságot, hogy vonja vissza végrehajtási rendelet tervezetét, és nyújtson be új tervezetet, amely figyelembe veszi a flumioxazin káros tulajdonságaira vonatkozó tudományos bizonyítékokat.
Ennek megfelelően szavaztam.

Kattava EU:n lähestymistapa energian varastointiin (A9-0130/2020 - Claudia Gamon) HU

10-07-2020

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentése abból indul ki, hogy az EU l kötelezettséget vállalt az európai gazdaság 2050-ig történő dekarbonizációjára. Ehhez fel kell gyorsítani a fosszilis tüzelőanyagokról a megújuló energiaforrásokra való átállást. A megújuló energiaforrások részaránya 2030-ra várhatóan 55%, 2050-re pedig több mint 80% lesz. Ezek közül azonban például a szél- és napenergia időszakos és ingadozó jellegű, ezért a megfizethető energiaellátás biztonságának garantálásához a tárolókapacitás jelentős növelésére van szükség.
A Bizottság javaslata elemzi az elérhető tárolási lehetőségeket és ajánlásokat javasol megfogalmazni az Európai Bizottság számára. Minthogy a hálózaton belüli tárolási szolgáltatás biztosítása társadalmi előnyökkel jár, ezért fölhív a kettős adóztatás megszüntetésére és a tárolásirendszer-üzemeltetők által fizetendő kettős hálózati díjak elhagyására. Sürgeti a TEN-E rendelet fölülvizsgálatát, a közös érdekű projektek meghatározására vonatkozó kritériumok összehangolását az EU éghajlatváltozási és fenntarthatósági céljaival. Szorgalmazza a tárolási projektekre vonatkozó állami támogatás növelését, a zöldhidrogén (a vízből, megújuló energiaforrásokból származó villamos energiával előállított hidrogén) előállítására vonatkozó beruházások ösztönzésére és a műszaki szabályok harmonizálására.
Kéri a Bizottságot a használt akkumulátorok újra felhasználásának biztosítására. Kitér a szivattyús energiatárolás, a hőenergia-tárolás, továbbá a parkoló e-járművek akkumulátorkapacitásának a hálózat kiegyensúlyozására való felhasználásának lehetőségeire.
A jelentés elfogadását támogattam.

Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivojen tarkistaminen (B9-0122/2020) HU

10-07-2020

A transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a 713/2009/EK, a 714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2013. április 17-i 347/2013/EU európai parlamenti és tanács rendelet (TEN-E rendelet) szabályokat állapít meg a TEN-E hálózatok időben történő fejlesztésére és interoperabilitására vonatkozóan. Meghatározza a transzeurópai energiainfrastruktúra folyosóit és azon közös érdekű projekteket, amelyek támogatásban részesülhetnek az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből. A TEN-E rendeletet azonban a Párizsi Megállapodás elfogadása előtt fogadták el, ezért a közös érdekű projektek 2018-ban elfogadott harmadik listájával kapcsolatban a Parlament megállapította, hogy a projekt-listákat meg kell feleltetni a Párizsi Megállapodásban rögzített klímacéloknak.
Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság ezért indítványozza, hogy a Parlament üdvözölje az európai zöld megállapodásról szóló közleményben tett bejelentést, miszerint a TEN-E iránymutatások felülvizsgálatára 2020-ban kerül sor, és hívja föl a Bizottságot, hogy 2020 végéig terjesszen elő javaslatot a TEN-E iránymutatások felülvizsgálatára, amely figyelembe veszi az EU 2030-ra vonatkozó uniós energia- és éghajlat-politikai célkitűzéseit és hosszú távú dekarbonizációs kötelezettségvállalását, és nyújtson átmeneti iránymutatást az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében történő kiadásokkal és projekteknek a közös érdekű projektek 5. listájára való kiválasztásával kapcsolatban.
Az indítvány elfogadását támogattam.

Kestävyyttä edistävä kemikaalistrategia (B9-0222/2020) HU

10-07-2020

Az európai zöld megállapodásról szóló közleményében a Bizottság bejelentette, hogy benyújt egy vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégiát. A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság leszögezi, hogy a szintetikus vegyi anyagok okozta szennyezés jelentős fenyegetés a közegészségre és a környezetre nézve, a szabályozás pedig kulcsfontosságú szerepet játszik a veszélyes vegyi anyagok okozta károk megelőzésében. A fenntarthatósági stratégiának ezért csökkentenie kell az emberek és a környezet veszélyes vegyi anyagoknak való kitettségét, viszont növelnie kell az európai ipar versenyképességét és innovációját.
Hangsúlyozza, hogy a stratégiának összhangban kell lennie a zöld megállapodás szakpolitikai célkitűzéseivel, koherenciát és szinergiákat kell kialakítania a vegyi anyagokra vonatkozó más uniós jogszabályokkal. Tükröznie kell az elővigyázatosság és a „szennyező fizet” elvét, továbbá a vegyi anyagokra vonatkozó európai jogszabályok alapelveit. Állást foglal az állatkísérletek minimálisra szorítása és fokozatos megszüntetése mellett. Fölhívja a Bizottságot, hogy hozzon létre egy összekapcsolt és átjárható uniós vegyianyag-biztonsági adatbázist. Intézkedéseket sürget a kiszolgáltatott csoportok védelme érdekében. Fölkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ne engedélyezzenek olyan anyagokat, amelyeknek az egészségügyi és környezeti veszélyekre vonatkozó adatai hiányosak. Ragaszkodik ahhoz, hogy tiltott anyagok importált termékek révén se kerülhessenek be az uniós piacra.
Az indítvány elfogadását támogattam.

Asetuksen (EU) 2016/1628 muuttaminen sen siirtymäsäännösten osalta covid-19-kriisin vaikutusten huomioon ottamiseksi (C9-161/2020) HU

10-07-2020

A Bizottság javaslatot tett a Parlamentnek és a Tanácsnak a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/1628 rendelet átmeneti rendelkezéseinek módosítására.
Az (EU) 2016/1628 rendelet a nem közúti mozgó gépekre nézve új kibocsátási határértékeket léptet életbe a kibocsátás okozta légszennyezés csökkentése céljából. A rendelet megszabta átmeneti időszak 2020. június 30-án jár le. A Covid19-járvány kitörésével azonban megszakadtak az alapanyag- és alkatrész-ellátási láncok, ennek következtében pedig a gyártók az előírt határidőket komoly gazdasági károk nélkül nem képesek betartani. Minderre tekintettel a Bizottság a határidő 12 hónappal történő kitolását javasolja.
A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a parlament a Bizottság javaslatát fogadja el. Ennek megfelelően szavaztam.

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskeva kokonaisvaltainen unionin toimintapolitiikka – komission toimintasuunnitelma ja muu viimeaikainen kehitys (B9-0207/2020) HU

10-07-2020

Az ID képviselőcsoport önálló, a PPE, az S&D, a Renew, a Verts/ALE és a GUE/NGL képviselőcsoportok pedig közös állásfoglalási indítványt nyújtottak be a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozásáról szóló közös uniós politika megerősítésére.
A közös tervezet abból indul ki, hogy a Bizottság szerint az Unió éves bruttó hazai termékének mintegy 1%-a – 160 milliárd EUR – gyanús pénzügyi tevékenységgel járó pénzmozgásban vesz részt. A 2015-ös negyedik és a 2018-as ötödik pénzmosási irányelvet több tagállam nem ültette át határidőre a nemzeti jogszabályokba. Az indítvány javasolja a Bizottságnak az ezzel kapcsolatos kötelezettségszegési eljárások megindítását. A Bizottság javaslatot tett egy 6 pillérre épülő cselekvési tervre, továbbá a jogszabályok harmonizálására is.
A tervezet fölhívja a figyelmet az új technológiák (kripto-valuták) veszélyére, sürgeti ezek uniós szintű szabályozását. Felszólítja az EKB-t, hogy vonja vissza azon bankok engedélyét, amelyek nem tartják tiszteletben a pénzmosásra vonatkozó kötelezettségeket. Leszögezi, hogy az utóbbi évek botrányai megkérdőjelezték a polgárok adórendszerbe vetett bizalmát. Felhív ezért az Európai Ügyészség és az OLAF kompetenciáinak kiterjesztésére, a még nem csatlakozott államoknak az ügyészséghez való csatlakozására, továbbá a befektetéseken alapuló állampolgárság megszűntetésére.
A tervezet elfogadását támogattam.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg