Fabio Massimo CASTALDO Fabio Massimo CASTALDO
Fabio Massimo CASTALDO

Sitoutumattomat

Italia - Movimento 5 Stelle (Italia)

syntynyt : ,

Kahdeksas vaalikausi Fabio Massimo CASTALDO

Poliittiset ryhmät

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Vapauden ja suoran demokratian Eurooppa - Jäsen
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Sitoutumattomat
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Vapauden ja suoran demokratian Eurooppa - Jäsen

Kansalliset puolueet

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movimento 5 Stelle (Italia)

Varapuhemies

 • 15-11-2017 / 01-07-2019 : Euroopan parlamentti

Jäsen

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon vastaava valtuuskunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Brasilian liittotasavaltaan vastaava valtuuskunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Mercosuriin vastaava valtuuskunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
 • 15-11-2017 / 01-07-2019 : Euroopan parlamentin puhemiehistö

Varajäsen

 • 01-07-2014 / 27-08-2014 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 01-07-2014 / 07-06-2016 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 23-07-2014 / 18-01-2017 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 13-01-2015 / 18-01-2017 : ValtuuskuntaEU:n ja Serbian parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa
 • 13-01-2015 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
 • 13-01-2015 / 01-07-2019 : Suhteista Mashrek-maihin vastaava valtuuskunta
 • 08-06-2016 / 18-01-2017 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 29-06-2016 / 18-01-2017 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 19-01-2017 / 25-02-2018 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 19-01-2017 / 26-02-2018 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 04-10-2017 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Montenegron parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa
 • 11-01-2018 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Armenian parlamentaarisessa kumppanuusvaliokunnassa, EU:n ja Azerbaidžanin parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa sekä EU:n ja Georgian parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa
 • 26-02-2018 / 01-07-2019 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa

Osallistuminen täysistuntoihin

Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Kamerun IT

18-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-18(4-109-0000)

Brunei IT

18-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-18(4-128-0000)

Poliittisten ryhmien kokoonpano EN

17-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-17(3-127-0000)

Mietinnöt – esittelijänä

Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä

Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana

Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevista erityissäännöksistä

06-12-2018 AFET_AD(2018)627593 PE627.593v03-00 AFET
Fabio Massimo CASTALDO

LAUSUNTO väliaikaisesta mietinnöstä monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi

11-10-2018 AFCO_AD(2018)625593 PE625.593v02-00 AFCO
Fabio Massimo CASTALDO

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta sekä asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 kumoamisesta

01-10-2018 AFET_AD(2018)627015 PE627.015v02-00 AFET
Fabio Massimo CASTALDO

Lausunnot – varjovalmistelijana

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi

07-12-2018 AFET_AD(2018)628605 PE628.605v02-00 AFET
Eduard KUKAN

LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä täydentävän, Euratomin perustamissopimukseen perustuvan eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen perustamisesta

22-11-2018 AFET_AD(2018)627713 PE627.713v04-00 AFET
Petras AUŠTREVIČIUS

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan puolustusrahastosta

14-11-2018 AFET_AD(2018)627021 PE627.021v02-00 AFET
David McALLISTER

Päätöslauselmaesitykset

Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Toissijaiset tiedustelut

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kirjallisesti vastattavia toissijaisia tiedusteluja. Työjärjestyksen 130 a artikla, liite III

Ensisijaiset tiedustelut

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kirjallisesti vastattavia ensisijaisia tiedusteluja, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 139 artikla, liite III

Muu toiminta parlamentissa

Kirjalliset äänestysselitykset

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Luettelo kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) IT

28-03-2019

Il Parlamento è chiamato ad adottare la propria posizione in prima lettura sulla proposta della Commissione di liberalizzare i visti con il Kosovo presentata nel maggio del 2016.
La nostra posizione è di apertura nei confronti dei paesi dei Balcani, incluso il Kosovo, a patto che tutti i requisiti relativi ai criteri di adesione siano rispettati. Abbiamo quindi espresso voto positivo in Plenaria per dare mandato alla relatrice, socialista slovena, di aprire i negoziati con il Consiglio.

Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu (A8-0288/2018 - Michel Dantin) IT

28-03-2019

In questa relazione abbiamo tentato di promuovere l'accesso all'acqua nell'ambito della Drinking Water Directive, in linea con le iniziative politiche e legislative intraprese a livello nazionale, in particolare, acqua pubblica e campagna contro le bottiglie di plastica monouso. Il Consiglio ha acconsentito all'inclusione di disposizioni sull'accesso all'acqua e di un approccio più rigoroso sulle PFAS.
Purtroppo, però, il testo finale non è condivisibile poiché sul versante "accesso all'acqua" non ci sono stati sviluppi che migliorino in modo sufficiente la proposta (nella parte in cui risponde alla ICE "Right2Water") e perché sul versante "tutela della salute" si era registrato un arretramento sulla PFAS.
Purtroppo, i cittadini italiani ed europei dovranno ancora attendere per avere le risposte in tema di accesso all'acqua e di tutela della salute umana.

Uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen tehostaminen (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) IT

28-03-2019

La proposta riguarda l'armonizzazione delle procedure per ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti a livello europeo. Nonostante l'intento del testo sia positivo e possa portare vantaggi a livello di risparmio di tempo e risorse per le aziende sane costrette a chiudere, comporta un rischio dovuto alle profonde differenze tra i vari sistemi fallimentari adottati nei vari Stati membri.
Tuttavia, in seguito al recepimento nel testo dell'ottima posizione della commissione parlamentare occupazione e affari sociali, la posizione del Parlamento si presenta come senz'altro migliorativa rispetto alla proposta della Commissione e quindi è possibile sostenerla.

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Kysymykset Euroopan keskuspankille ja kysymykset yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista

Jäsenet voivat esittää Euroopan keskuspankille sekä yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Kysymykset annetaan ensin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajalle. 140 artikla 141 artikla, liite III

Vastaukset kysymyksiin Euroopan keskuspankille ja kysymyksiin yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista

Vastaukset jäsenten kysymyksiin Euroopan keskuspankille ja kysymyksiin yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista. Työjärjestyksen 140 artikla, 141 artikla, Liite III

Yksittäiset päätöslauselmaesitykset

Jäsen voi jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksen Euroopan unionin toimialaan liittyvästä asiasta. Käsiteltäväksi otetut päätöslauselmaesitykset lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan, joka päättää sovellettavasta menettelystä. 143 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka)

**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto EU:n liittymiseen lapsen oikeuksista tehtyyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimukseen

12-12-2016 P8_DCL(2016)0135 Rauennut
Alessandra MUSSOLINI Caterina CHINNICI Anna Maria CORAZZA BILDT Jean LAMBERT Roberta METSOLA Nicola CAPUTO Nathalie GRIESBECK Mairead McGUINNESS Fabio Massimo CASTALDO Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Barbara SPINELLI József NAGY Enrico GASBARRA Constance LE GRIP Doru-Claudian FRUNZULICĂ
Jättämispäivä : 12-12-2016
Raukeamispäivä : 12-03-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 120 - 13-03-2017

Kirjallinen kannanotto luomutuotteiden käytön edistämiseen ruokaloissa

24-10-2016 P8_DCL(2016)0117 Rauennut
Eric ANDRIEU Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ Ivan JAKOVČIĆ Fabio Massimo CASTALDO Edouard MARTIN Marco ZULLO Martin HÄUSLING Viorica DĂNCILĂ Zbigniew KUŹMIUK Daniel BUDA
Jättämispäivä : 24-10-2016
Raukeamispäivä : 24-01-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 75 - 25-01-2017

Kirjallinen kannanotto tarpeeseen tukea ja edistää Euro–Välimeri-alueen nuorten työllistettävyyttä

24-10-2016 P8_DCL(2016)0116 Rauennut
Tokia SAÏFI Mariya GABRIEL Santiago FISAS AYXELÀ Lorenzo CESA Brando BENIFEI Alessia Maria MOSCA Inés AYALA SENDER Marielle de SARNEZ Ivo VAJGL María Teresa GIMÉNEZ BARBAT Marie-Christine VERGIAT Fabio Massimo CASTALDO
Jättämispäivä : 24-10-2016
Raukeamispäivä : 24-01-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 88 - 25-01-2017

Ilmoitukset

Euroopan parlamentti on arkistoinut alkuperäisen allekirjoitetun ja päivätyn ilmoituksen.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg