Dietmar KÖSTER Dietmar KÖSTER
Dietmar KÖSTER

Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä

Jäsen

Saksa - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Saksa)

Kahdeksas vaalikausi Dietmar KÖSTER

Poliittiset ryhmät

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Saksa)

Jäsen

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
  • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista käsittelevä tutkintavaliokunta
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Varajäsen

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
  • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevä erityisvaliokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa

Osallistuminen täysistuntoihin

Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Romanien integrointistrategiat (keskustelu) DE

30-01-2019 P8_CRE-REV(2019)01-30(1-261-0000)

Romanien integrointistrategiat (keskustelu) DE

30-01-2019 P8_CRE-REV(2019)01-30(1-264-0000)

Mietinnöt – varjoesittelijänä

Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana

Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO suosituksista Euroopan komissiolle transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskeviin neuvotteluihin

04-05-2015 JURI_AD(2015)549425 PE549.425v03-00 JURI
Dietmar KÖSTER

Lausunnot – varjovalmistelijana

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta

08-11-2018 LIBE_AD(2018)626976 PE626.976v02-00 LIBE
Maite PAGAZAURTUNDÚA

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kulttuuriesineiden tuonnista

04-07-2018 LIBE_AD(2018)620997 PE620.997v03-00 LIBE
Kostas CHRYSOGONOS

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

22-11-2017 LIBE_AD(2017)604830 PE604.830v02-00 LIBE
Michał BONI

Suulliset kysymykset

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Muu toiminta parlamentissa

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Yksittäiset päätöslauselmaesitykset

Jäsen voi jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksen Euroopan unionin toimialaan liittyvästä asiasta. Käsiteltäväksi otetut päätöslauselmaesitykset lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan, joka päättää sovellettavasta menettelystä. 143 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka)

**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto jalkapallo-otteluiden ja muiden urheilutapahtumien väkivaltaa vastaan

12-01-2015 P8_DCL(2015)0002 Rauennut
José BLANCO LÓPEZ Elena VALENCIANO Marc TARABELLA Esteban GONZÁLEZ PONS Mercedes BRESSO Aldo PATRICIELLO Alessandra MORETTI Dietmar KÖSTER Virginie ROZIÈRE Eric ANDRIEU Ismail ERTUG Eider GARDIAZABAL RUBIAL Izaskun BILBAO BARANDICA Fernando MAURA BARANDIARÁN Javier NART Merja KYLLÖNEN Stefan ECK Ivo VAJGL Marijana PETIR Francisco ASSIS Fabio Massimo CASTALDO Milan ZVER Clara AGUILERA Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Ernest URTASUN Francisco de Paula GAMBUS MILLET Santiago FISAS AYXELÀ
Jättämispäivä : 12-01-2015
Raukeamispäivä : 12-04-2015
Allekirjoittajien lukumäärä : 142 - 17-04-2015

Ilmoitukset

Euroopan parlamentti on arkistoinut alkuperäisen allekirjoitetun ja päivätyn ilmoituksen.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg