Piernicola PEDICINI Piernicola PEDICINI
Piernicola PEDICINI

Sitoutumattomat

Italia - Movimento 5 Stelle (Italia)

syntynyt : , Benevento

Kahdeksas vaalikausi Piernicola PEDICINI

Poliittiset ryhmät

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Vapauden ja suoran demokratian Eurooppa - Jäsen
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Sitoutumattomat
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Vapauden ja suoran demokratian Eurooppa - Jäsen

Kansalliset puolueet

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movimento 5 Stelle (Italia)

Varapuheenjohtaja

 • 04-09-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Jäsen

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 14-07-2014 / 03-09-2014 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Torjunta-aineiden lupamenettelyä unionissa käsittelevä erityisvaliokunta

Varajäsen

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kehitysvaliokunta
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 19-02-2016 / 18-01-2017 : Kalatalousvaliokunta
 • 19-01-2017 / 25-02-2018 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kehitysvaliokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa

Osallistuminen täysistuntoihin

Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä

Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä

Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – varjovalmistelijana

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO erillisvirastojen parlamentaarisen valvonnan varmistavien säännösten ja yhteisen julkilausuman täytäntöönpanosta

22-01-2019 ENVI_AD(2019)628575 PE628.575v02-00 ENVI
Ivo BELET

LAUSUNTO tekoälyä ja robotiikkaa koskevasta kokonaisvaltaisesta Euroopan unionin teollisuuspolitiikasta

21-11-2018 ENVI_AD(2018)623609 PE623.609v02-00 ENVI
Bolesław G. PIECHA

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi epäterveistä kaupan käytännöistä yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa

17-09-2018 ENVI_AD(2018)623685 PE623.685v02-00 ENVI
Pilar AYUSO

Päätöslauselmaesitykset

Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Ensisijaiset tiedustelut

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kirjallisesti vastattavia ensisijaisia tiedusteluja, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 139 artikla, liite III

Muu toiminta parlamentissa

Kirjalliset äänestysselitykset

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Uuden ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä edeltävä suhteellisuusarviointi (A8-0395/2017 - Andreas Schwab) IT

14-06-2018

L'obiettivo per noi, è quello di consentire ai nostri professionisti di esercitare la propria professione in Europa e viceversa, a condizioni di reciprocità, di beneficiare dell'esperienza di professionisti provenienti da altri Paesi UE in Italia.
Per questo abbiamo sostenuto un meccanismo di valutazione europeo coordinato che, applicato da tutti gli Stati membri, in maniera armonizzata, potesse garantire che le regolamentazioni nazionali di accesso alle professioni, fossero proporzionali e non discriminatorie.
Ma la relazione al voto oggi, con le modifiche del trilogo, non ci ha convinto.
Nel testo viene inserito un forte margine di discrezionalità che, se diversamente usato da ogni Stato membro e se diversamente valutato dalla Commissione europea, non permetterà ai nostri professionisti di esercitare la propria professione in Europa, a reali condizioni di reciprocità.
Va ricordato infatti, che Paesi come Germania e Francia, che sinora hanno mantenuto alte le barriere all'entrata per i nostri professionisti, potranno continuare a farlo, visto che la Commissione europea ad oggi, contrariamente a quanto previsto dalla direttiva 2013/55/UE, sul riconoscimento delle qualifiche professionali, non ha mai lanciato, per ragioni meramente politiche, una procedura di infrazione contro questi paesi.

Täytäntöönpanotoimenpiteen vastustaminen: tieteellisten kriteerien vahvistaminen hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi (B8-0542/2017) IT

04-10-2017

Parliamo degli interferenti endocrini, quelle sostanze chimiche che possono alterare le funzioni del sistema ormonale causando eventi avversi per gli animali e per l'uomo, come tumori o infertilità. Nel maggio 2016 avevo già presentato una mozione di censura sanzionando l'attuale Commissione Juncker per aver eluso i propri obblighi legali e non aver adottato i criteri per l'identificazione degli interferenti endocrini entro il 14 dicembre 2013. La mozione, decaduta a causa del ritiro delle firme di 16 deputati del gruppo GUE/NGL, aveva costretto la Commissione a presentare le sue proposte per i criteri scientifici il 15 giugno 2016.
Oggi denuncio la mancata inclusione di una categoria di sostanze sospette. Infatti, nella proposta vengono considerati interferenti endocrini solo quelle sostanze per cui è provato scientificamente il rapporto di causalità tra l'esposizione alla sostanza e il danno. Questo vuol dire che nessuna azione può essere intrapresa contro le sostanze di cui si sospettano effetti nocivi per l'uomo a meno di non presentare una proposta complementare. Siamo d'accordo che i criteri proposti migliorano la situazione attuale ma non sono ancora sufficienti a garantire la piena applicazione del principio di precauzione. Per questo ho sostenuto l'obiezione e votato per avere al più presto un nuovo progetto.

Vuonna 2017 Bonnissa Saksassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 23) (B8-0534/2017) EN

04-10-2017

. ‒ I voted in favour but I am against any kind of hypocrisy. It is a fact that climate change and global warming are caused by fossil fuels. However, our national governments are financing fossil fuels with an astronomical amount of money. France is financing the Green Fund to the tune of EUR 250 million but, at the same time, giving EUR 1.5 billion to fossil fuels. Germany is financing the Green Fund to the tune of EUR 250 million while, at the same time, giving EUR 5.5 billion to fossil fuels. Italy, my country, is financing the Green Fund with EUR 84 million but, at the same time, giving EUR 3.5 billion to fossil fuels.
Citizens have sent us to the European Parliament to find the best solution to save our planet, not to find the best compromise with oil companies. This is only the first step, but our governments need to eliminate fossil fuel subsidies now.

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Kysymykset Euroopan keskuspankille ja kysymykset yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista

Jäsenet voivat esittää Euroopan keskuspankille sekä yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Kysymykset annetaan ensin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajalle. 140 artikla 141 artikla, liite III

Vastaukset kysymyksiin Euroopan keskuspankille ja kysymyksiin yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista

Vastaukset jäsenten kysymyksiin Euroopan keskuspankille ja kysymyksiin yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista. Työjärjestyksen 140 artikla, 141 artikla, Liite III

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka)

**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto kroonisiin hengityselinsairauksiin

24-10-2016 P8_DCL(2016)0115 Rauennut
Alberto CIRIO Karin KADENBACH Catherine STIHLER Kateřina KONEČNÁ Biljana BORZAN Eva KAILI Piernicola PEDICINI David BORRELLI Damiano ZOFFOLI Sirpa PIETIKÄINEN Nessa CHILDERS Cristian-Silviu BUŞOI
Jättämispäivä : 24-10-2016
Raukeamispäivä : 24-01-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 249 - 25-01-2017

Kirjallinen kannanotto Lyonin ja Torinon väliseen suurnopeusratahankkeeseen

24-10-2016 P8_DCL(2016)0111 Rauennut
Marco VALLI Daniela AIUTO Tiziana BEGHIN Eleonora EVI Curzio MALTESE Eleonora FORENZA Barbara SPINELLI Karima DELLI Michèle RIVASI Isabella ADINOLFI Marco AFFRONTE Laura AGEA David BORRELLI Fabio Massimo CASTALDO Ignazio CORRAO Rosa D'AMATO Laura FERRARA Giulia MOI Piernicola PEDICINI Dario TAMBURRANO Marco ZANNI Marco ZULLO
Jättämispäivä : 24-10-2016
Raukeamispäivä : 24-01-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 43 - 25-01-2017

Kirjallinen kannanotto ikääntyneiden oikeuksiin ja ikääntymiseen

24-10-2016 P8_DCL(2016)0109 Rauennut
Monica MACOVEI Patricija ŠULIN Elisabetta GARDINI Ivan JAKOVČIĆ Tomáš ZDECHOVSKÝ Raffaele FITTO Doru-Claudian FRUNZULICĂ José Inácio FARIA Marijana PETIR Nicola CAPUTO Deirdre CLUNE Eleftherios SYNADINOS Miroslav POCHE Piernicola PEDICINI José BLANCO LÓPEZ Filiz HYUSMENOVA Enrico GASBARRA
Jättämispäivä : 24-10-2016
Raukeamispäivä : 24-01-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 66 - 25-01-2017

Ilmoitukset

Euroopan parlamentti on arkistoinut alkuperäisen allekirjoitetun ja päivätyn ilmoituksen.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg