Theresa GRIFFIN Theresa GRIFFIN
Theresa GRIFFIN
Yhdistynyt kuningaskunta

syntynyt : , Coventry

Kahdeksas vaalikausi Theresa GRIFFIN

Poliittiset ryhmät

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Labour Party (Yhdistynyt kuningaskunta)

Jäsen

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 14-07-2014 / 10-09-2017 : Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Suhteista Andien yhteisön maihin vastaava valtuuskunta
 • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 17-09-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Autoalan päästömittauksia käsittelevä tutkintavaliokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa

Osallistuminen täysistuntoihin

Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä

Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana

Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO uudesta eteenpäin suuntautuvasta ja innovatiivisesta tulevaisuuden kauppa- ja investointistrategiasta

07-04-2016 ITRE_AD(2016)560841 PE560.841v02-00 ITRE
Theresa GRIFFIN

Lausunnot – varjovalmistelijana

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO koulutuksesta digitaalisella aikakaudella: EU:n politiikan laatimista koskevat haasteet, mahdollisuudet ja kokemukset

10-10-2018 ITRE_AD(2018)623921 PE623.921v02-00 ITRE
Tamás DEUTSCH

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

01-08-2017 ITRE_AD(2017)592363 PE592.363v03-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

LAUSUNTO eurooppalaisesta standardoinnista – asetuksen (EU) N:o 1025/2012 täytäntöönpano

29-03-2017 ITRE_AD(2017)595594 PE595.594v02-00 ITRE
Hans-Olaf HENKEL

Suulliset kysymykset

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Ensisijaiset tiedustelut

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kirjallisesti vastattavia ensisijaisia tiedusteluja, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 139 artikla, liite III

Muu toiminta parlamentissa

Kirjalliset äänestysselitykset

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Eurojustin ja Tanskan välinen rikosoikeudellista yhteistyötä koskeva sopimus (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EN

18-04-2019

I voted in favour of this report because I believe that continued judicial cooperation across the EU is essential in the fight against organised crime and terrorism.

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) EN

18-04-2019

Free movement of workers is one of the four freedoms enjoyed by EU citizens. The current Regulation however is outdated and no longer reflects the changing national social security systems nor the case law of the ECJ.
In times of increased labour mobility, protecting social rights is of the utmost importance. Equally important is maintaining the continuity of social security when moving from one legislation to another. With this report, we seek to guarantee to all EU workers an effective social protection that does not discriminate against anyone. We also want to bring more clarity to the rules applicable to posted and self-employed workers, as well as to people engaged in multiple activities abroad.
However, the conservatives and liberals are not happy with the progress the S&Ds achieved in both the EP and in negotiations with the Council and try to use elections as a tool to stop this progress from being confirmed for the future Parliament. The S&Ds will, however, continue defending the rights of mobile workers and will seek to unblock the agreement reached in the Council.

Digitaalisten välineiden ja prosessien käyttö yhtiöoikeuden alalla (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) EN

18-04-2019

There is a need to update company law procedures in order to make them fit for the digital age. However, this must not come at the expense of the fight against crime and abuse.

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka)

**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto unionin pk-yritysten kansainvälistymiseen

11-04-2016 P8_DCL(2016)0038 Rauennut
Maria GRAPINI Cristian-Silviu BUŞOI Ramona Nicole MĂNESCU Nicola CAPUTO Nicola DANTI Isabella DE MONTE Ana GOMES Theresa GRIFFIN Marlene MIZZI Georgi PIRINSKI Olga SEHNALOVÁ Ivan JAKOVČIĆ Norica NICOLAI Jozo RADOŠ
Jättämispäivä : 11-04-2016
Raukeamispäivä : 11-07-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 152 - 12-07-2016

Kirjallinen kannanotto maantieliikenneonnettomuuksissa aiheutuneita vakavia loukkaantumisia koskevaan tavoitteeseen

18-01-2016 P8_DCL(2016)0004 Rauennut
Olga SEHNALOVÁ Lucy ANDERSON Wim van de CAMP Ismail ERTUG Karima DELLI Maria GRAPINI Theresa GRIFFIN Dieter-Lebrecht KOCH Kateřina KONEČNÁ Gesine MEISSNER Monika SMOLKOVÁ Dubravka ŠUICA Patricija ŠULIN Claudia ȚAPARDEL
Jättämispäivä : 18-01-2016
Raukeamispäivä : 18-04-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 275 - 19-04-2016

Kirjallinen kannanotto yrittäjyyden eurooppalaiseen teemavuoteen

11-11-2015 P8_DCL(2015)0065 Rauennut
Emil RADEV Antonio TAJANI Othmar KARAS Tom VANDENKENDELAERE Pablo ZALBA BIDEGAIN Helga STEVENS Jonás FERNÁNDEZ Theresa GRIFFIN Dita CHARANZOVÁ Martina DLABAJOVÁ Jana ŽITŇANSKÁ Ulla TØRNÆS Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR Alain LAMASSOURE Paul RÜBIG Mariya GABRIEL Eva MAYDELL
Jättämispäivä : 11-11-2015
Raukeamispäivä : 11-02-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 218 - 12-02-2016

Ilmoitukset

Euroopan parlamentti on arkistoinut alkuperäisen allekirjoitetun ja päivätyn ilmoituksen.