Franc BOGOVIČ Franc BOGOVIČ
Franc BOGOVIČ

Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)

Jäsen

Slovenia - Slovenska ljudska stranka (Slovenia)

syntynyt : , Senovo

Kirjalliset äänestysselitykset Franc BOGOVIČ

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Lisätalousarvioesitys nro 1/2020: Tuki Kreikalle kasvaneeseen muuttopaineeseen vastaamiseksi – Covid-19-epidemian johdosta toteutettavat välittömät toimenpiteet – Tuki Albanialle maanjäristyksen jälkeiseen jälleenrakennukseen – Muut mukautukset SL

17-04-2020

Z navedeno uredbo, ki sem jo podprl, se v proračunu EU zagotavljajo dodatna najnujnejša sredstva za spopadanje s krizo, ki je povezana tudi s pandemijo COVID-19.
Grčiji se za reševanje migracijske problematike daje na razpolago dodatnih 350 milijonov evrov, Albaniji pa 100 milijonov evrov za pomoč pri obnovi po nedavnem potresu. S tem znotraj EU izkazujemo solidarnost za pomoč območjem, ki so le-te najbolj potrebne.

Lisätalousarvioesitys nro 2/2020: Hätätilanteen tuen antaminen jäsenvaltioille ja unionin pelastuspalvelumekanismin / rescEU:n vahvistaminen covid-19-epidemian vastatoimena SL

17-04-2020

Podprl sem tudi spremembo proračuna EU št. 2 za leto 2020, s katero se zagotavlja nova in najnujnejša sredstva za Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni v višini 3,6 milijona evrov. Gre za razmeroma majhen znesek v proračunu EU, ki pa bo zelo pripomogel k boljši operativnosti centra.

Joustovälineen varojen käyttöönotto vuonna 2020: Muuttoliike, pakolaisvirrat ja turvallisuusuhkat; covid-19-epidemian johdosta toteutettavat välittömät toimenpiteet; Euroopan syyttäjänviraston vahvistaminen (C9-0092/2020) SL

17-04-2020

Podprl sem tudi sklep o uporabi instrumenta prilagodljivosti v l. 2020, ki v okviru splošnega proračuna EU za l. 2020 daje na voljo dobrih 73 milijonov v odobritvah za prevzem obveznosti, ki se uporabi za financiranje takojšnjih ukrepov v okviru izbruha COVID-19 in okrepitve Evropskega javnega tožilstva.

Joustovälineen varojen käyttöönotto vuonna 2020: Muuttoliike, pakolaisvirrat ja turvallisuusuhkat; covid-19-epidemian johdosta toteutettavat välittömät toimenpiteet; Euroopan syyttäjänviraston vahvistaminen (C9-0096/2020) SL

17-04-2020

Za olajšanje spopada s krizo covid-19 se v okviru splošnega proračuna EU za l. 2020 daje na voljo uporaba instrumenta prilagodljivosti, ki se bo uporabil za zagotovitev okrog 243 milijonov EUR sredstev v odobritvah za prevzem obveznosti v razdelku 3 (Varnost in državljanstvo). Sredstva se bodo uporabila financiranje takojšnjih ukrepov za reševanje sedanje zdravstvene krize v Evropski uniji, ki je posledica izbruha covid-19.

Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2020: Hätätilanteen tuen antaminen jäsenvaltioille ja unionin pelastuspalvelumekanismin / rescEU:n vahvistaminen covid-19-epidemian vastatoimena SL

17-04-2020

Zaradi uravnoteženja proračuna EU je treba sprostiti varnostno rezervo za potrebe, nastale zaradi izbruha COVID-19. V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020 se zato sprosti varnostna rezerva, da se zagotovi znesek v višini 714 558 138 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti nad zgornjo mejo obveznosti v razdelku 3 (Varnost in državljanstvo) večletnega finančnega okvira. Omenjeni sklep sem podprl.

Erityistoimenpiteet poikkeuksellisen joustavuuden tarjoamiseksi Euroopan rakenne- ja investointirahastojen käyttöön covid-19-epidemian vastatoimena SL

17-04-2020

S spremembo navedene uredbe, ki sem jo podprl, se zagotavlja prožnost porabe sredstev iz evropskih strukturnih skladov.
Sprejeti ukrepi bodo državam članicam npr. omogočili prenos sredstev med tremi glavnimi kohezijskimi skladi – Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad – in med kategorijami regij, kar bo omogočilo preusmeritev virov na območja, ki so najbolj prizadeta zaradi trenutne krize, povezane s covid-19.
Ukrepi bodo zagotovili tudi celotno financiranje programov kohezijske politike s pomočjo sredstev EU v obračunskem letu 2020–2021 ter poenostavili odobritve programov oziroma postopke glede revizij in finančnih instrumentov.

Erityistoimenpiteiden käyttöönottaminen covid-19-kriisin torjumiseksi SL

17-04-2020

Podprl sem tudi uredbo o posebnih ukrepih za reševanje krize zaradi covid-19, ki državam članicam daje možnost, da izjemoma zaprosijo za stopnjo sofinanciranja v višini 100 %, ki se uporabi za obračunsko leto 2020 do 2021, in sicer v skladu s proračunskimi odobritvami in glede na razpoložljiva sredstva.
Prav tako se z uredbo državam članicam zagotavlja prožnost, da svoje sheme podpore prilagodijo trenutnim razmeram na podlagi posvetovanj s partnerskimi organizacijami, prav tako se omogoča sprememba operativnega programa brez sklepa Komisije. Za zagotavljanje varne pomoči najbolj ranljivim osebam se z uredbo omogoča tudi zagotavljanje potrebnega zaščitnega materiala in opreme partnerskim organizacijam zunaj proračuna za tehnično pomoč.

Erityistoimenpiteet covid-19-epidemian vaikutusten lieventämiseksi kalastus- ja vesiviljelyalalla SL

17-04-2020

Podprl sem tudi uredbo o ukrepih za pomoč ribiškemu sektorju EU pri spopadanju s krizo covid-19, ki opredeljuje podporo ribičem pri začasni ukinitvi ribolovne dejavnosti in podporo ribogojcem za začasno ustavitev proizvodnje.
Vsi ukrepi zaradi posledic izbruha covid-19 bodo, na podlagi te uredbe, podvrženi poenostavljenim postopkom spreminjanja operativnih programov. Dodaja se tudi možnost dodelitve nepovratnih sredstev za predelovalno industrijo v primeru dodatnega poglabljanja krize.
S podporo za zagotovitev likvidnostnih sredstev v obliki nepovratnih sredstev in posojil za celotno verigo se omogoča preživetje tistim delom sektorjev ribištva in ribogojstva, ki še vedno izvajajo dejavnost, vendar v zmanjšanem obsegu.
Nenazadnje pa se določa tudi zvišanje največje stopnje podpore do 100 % in določitev deleža sofinanciranja iz ESPR na ravni 100 %, kar bo državam članicam olajšalo porabo neporabljenih sredstev ESPR.

Lääkinnälliset laitteet (C9-0098/2020) SL

17-04-2020

S spremembo uredbe o medicinskih pripomočkih, ki sem jo prav tako podprl, za eno leto prelagamo začetek uveljavitve Uredbe (EU) 2017/745 o medicinski pripomočkih.
Medicinski pripomočki, kot so medicinske rokavice, kirurške maske, oprema za intenzivno nego in druga medicinska oprema, imajo v okviru izbruha COVID-19 in s tem povezane javnozdravstvene krize ključno vlogo pri zagotavljanju zdravja in varnosti državljanov Unije ter omogočanju državam članicam, da zagotovijo ustrezno zdravljenje pacientom, ki ga nujno potrebujejo.
Preložitev roka uveljavitve Uredbe (EU) 2017/745 je po mojem mnenju edini logičen korak, saj zdravstvene ustanove, gospodarski subjekti in različni pooblaščeni organi za certificiranje medicinske opreme ne bi mogli zagotoviti ustreznega izvajanja in uporabe navedene uredbe od 26. maja 2020, kot je bilo sprva predvideno. Preložitev roka uveljavitve je ključna tudi za zagotovitev nemotenega delovanja notranjega trga, visoke ravni varovanja javnega zdravja in varnosti pacientov ter pravne varnosti.

EU:n yhteensovitetut toimet covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi SL

17-04-2020

Resolucijo o usklajenem ukrepanju EU za spoprijemanje s pandemijo covid-19 in njenimi posledicami sem podprl.
V omenjeni resoluciji med drugim pozivamo države članice EU k enotnemu odzivu na krizo, ki je skupna vsem. Izrekamo tudi globoko zahvalo vsem, ki se proti virusu borijo v prvih bojnih vrstah, kot so zdravniki in zdravstveni delavci, ter ostalim, ki skrbijo za nemoteno delovanje nujnih storitev, trgovcem, kmetom, učiteljem, čistilcem, smetarjem, prostovoljcem. Prav tako pozivamo k okrepitvi zdravstvene avtonomije, ki bi zmanjšala odvisnost evropske zdravstvene in farmacevtske industrije od tretjih držav ter vzpostavitvi 50 milijard EUR vrednega sklada za krepitev zdravstvenega sektorja EU po koncu krize.
Za izhod iz krize pa bodo ključni zlasti ukrepi za pomoč okrevanju gospodarstva, za kar je ECB sicer že sprejela ukrep odkupovanja obveznic v višini 750 milijard EUR. Tudi finančni ministri EU so se že dogovorili o 540 milijardah EUR pomoči iz naslova ESM, EIB in programa Komisije za pomoč delavcem na čakanju SURE. A glavnino pomoči mora predstavljati evropski sklad za okrevanje, ki mora biti dovolj velik ter usmerjen k najbolj prizadetim sektorjem in geografskim delom Evrope.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg